STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
UCENICIA LA BAUHAUS. ASPECTE METODOLOGICE
ARTICOL

Conturând caracteristicile metodologiei şcolii Bauhaus, am încercat să determinăm care au fost pârghiile optime în pregătirea viitorului specialist, evidenţiind punctul forte al cursului preliminar/preucenicia, studiu ce a influenţat dezvoltarea ulterioară a creativităţii şi performanţelor elevilor/studenţilor în ateliere. Ne-am propus să reflectăm măiestria pedagogilor care a devenit un factor major în procesul de implementare a unor metodologii eficiente în pregătirea de calitate a noii generaţii de artişti.
Cuvinte-cheie: Bauhaus, artă şi meşteşug, utilitate, metodologie, curs preliminar/preucenicie, arhitectură

Outlining the characteristics of the Bauhaus school methodology, we tried to determine which were the optimal key factors in training the future specialist, highlighting the strength of the preliminary course/preucenicia, a study that influenced the further development of creativity and performance of students in workshops. We set out to reflect the mastery of educators who have become a major factor in the process of implementing effective methodologies in the quality training of the new generation of artists.
Keywords: Bauhaus, art and craft, utility, methodologies, preliminary course/preucenics, architecture