STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА КАК КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ARTICOL

В настоящей работе исследуется роль культурных возможностей урбанистической среды на формирование эстетических ориентиров населения. В статье дается краткий анализ ситуации сложившейся в период последних лет в области эстетического воспитания населения, как в столице, так и малых городах республики. В качестве примера во многом говорится о воспитании студенческой молодежи, что обусловлено перспективой её социальной роли как интеллигенции – духовной носительнице эстетических ценностей.
Автор рассматривает возможность применения форм, методов, средств эстетического воспитания в условиях городской среды и обращает внимание на необходимость дифференцированного подхода к различным группам населения по этому вопросу. В частности, рассматривается возможность применения воспитательных мероприятий в зависимости от возрастных категорий и молодежных субкультур.
В работе подчеркивается важность учета современных средств массовой коммуникации, а также неотъемлемое единство искусства классического и массового которые призваны формировать в современном человеке эстетические ценности и знания.
Ключевые словa: урбанизация, культурно-эстетическаясреда, студенты художественных учебных заведений, массовая культура

Articolul dat studiază rolul oportunităţilor culturale ale mediului urban în formarea educaţiei estetice a populaţiei. Se oferă o scurtă analiză a situaţiei educaţiei estetice a populaţiei care s-a creat în ultimii ani, atât în capitală cât şi în oraşele mici din republică. Se pune accent pe educaţia tineretului studios, din punct de vedere al perspectivei rolului social al acestora în formarea mediului intelectual, care este purtătorul spiritual al valorilor estetice.
Autorul analizează posibilitatea aplicării formelor, metodelor şi mijloacelor de educaţie estetică într-un mediu urban, atrăgând atenţia asupra necesităţii unei abordări diferenţiate a anumitor exponenţi ai populaţiei în această problemă. În special, se subliniază posibilitatea de a utiliza măsuri educaţionale în funcţie de categoriile de vârstă ale tinerilor studenţi şi subculturile acestora.
Lucrarea accentuează importanţa asimilării comunicărilor actuale din mass-media, precum şi unitatea indispensabilă dintre arta clasică şi cea populară, care sunt concepute pentru a forma valori şi cunoştinţe estetice în mentalitatea omului contemporan.
Cuvinte-cheie: urbanizare, mediu cultural şi estetic, studenţi ai şcolilor de artă, cultura populaţiei