STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
LECŢIA CA FORMĂ DE BAZĂ ÎN REALIZAREA OBIECTIVELOR ARTISTICO-PLASTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL
ARTICOL

În articol se subliniază importanţa lecţiei ca formă principală de realizare a obiectivelor artistico-plastice în învăţământul general. Sunt identificate elementele predării-învăţării concentrate într-o lecţie: conţinutul informaţional, obiectivele operaţionale, strategiile didactice, mijloacele de învăţământ (didactice), particularităţile psihofiziologice ale elevilor, organizarea psihosociologică a colectivului de elevi, personalitatea profesorului etc. Sunt explicate conceptele de sarcină didactică fundamentală sau dominantă, organizarea şi proiectarea activităţilor didactice; sunt definite obiectivele operaţionale ale lecţiei şi modul de elaborare a acestora; sunt evidenţiaţi factorii variabili ai lecţiei (specificul obiectului de învăţământ, strategiile didactice utilizate de profesor, locul de desfăşurare a lecţiei, modul de organizare a elevilor etc.).
Cuvinte-cheie: lecţie, obiective operaţionale, organizarea şi proiectarea, strategie didactică, conţinut

The article emphasizes the importance of the lesson as the main form of achieving the artistic-plastic objectives within the general learning system. The elements of teaching-learning concentrated within a lesson are identified as follows; the informational content; operational objectives; teaching strategies; teaching aids; the pupils’ psycho-physiological particularities; the psycho-sociological organization of the group of pupils; the teacher’s personality; etc. In the article are explained the principles of the fundamental or dominant educational task and the design and organization of the didactic activities. The author has defined the operational objectives of the lesson and the way of developing them and highlighted the variable factors of a lesson (the specifics of the object of study, the didactic strategies used by the teacher, the place were the lesson takes place, the way the pupils are organized etc.).
Keywords: lesson, operational objectives, organization and projection, educational strategy, content