STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (36), 2020

REVISTA
Nr. 1 (36), 2020
Cuprins
TEMATICA NAŢIONALĂ – ATRIBUT FIRESC ÎN ARTA GRAVURII
ARTICOL

Cercetarea ştiinţifică a fenomenelor cultural-artistice constituie un proces complex şi actual. Fiecare ţară are un sistem de valori colective, experienţe asemănătoare, concepţii sau reflectări comune despre lume pe care le acceptă. Toate aceste tangenţe, luate în ansamblu, formează cultura naţională.
Lucrarea în cauză a fost realizată în colaborare cu tinerii cercetători de la specialitatea Grafică din cadrul Facultăţii Arte Plastice, Decorative şi Design interesaţi de salvgardarea, susţinerea şi ascensiunea valorilor naţionale în creaţia plastică.
Pentru prima dată a fost elaborat un studiu sociologic în care a fost investigată tematica naţională prin prisma artei grafice.
S-a evaluat nivelul de percepţie la tinerii din Republica Moldova a tematicii naţionale prezentă în lucrările artiştilor plastici, create prin multiple tehnici ale gravurii. Au fost cercetate tehnicile gravurii explorate de artiştii-graficieni moldoveni.
Studiul realizat a scos în evidenţă o serie de probleme cu care se confruntă arta grafică în Republica Moldova. Respondenţii au propus soluţii optime de dezvoltare şi de remediere a situaţiei existente în grafică contemporană, precum şi de promovare a operelor ce reflectă tematica naţională reprezentată prin tehnicile de gravură.
Cuvinte-cheie: tematica naţională, arta gravurii, educaţie artistică, cercetare, tehnici de gravură, artişti – graficieni, respondenţi

The scientific research of cultural-artistic phenomena is a complex and current process. Each country has a system of values, similar experiences, common conceptions and reflections about the world, which it accepts. These common points form the national culture.
The work in question was carried out in collaboration with young researchers from the Graphics specialty within the Faculty of Fine Arts, Decorative and Design interested in safeguarding, supporting and raising national values in plastic creation.
For the first time, a sociological study was developed in which the national theme was investigated through the prism of graphic art.
The level of perception among young people in the Republic of Moldova of the national theme present in the works of artists, created through multiple engraving techniques, has been examined. The engraving techniques explored by Moldovan graphic artists have been researched.
The study highlighted a number of problems facing the graphic arts in the Republic of Moldova. The respondents proposed optimal solutions for the development and remedy of the existing situation in contemporary graphic art, as well as for the promotion of works that reflect the national theme represented by engraving techniques.
Keywords: national theme, engraving art, artistic education, research, engraving techniques, graphic artists, respondents