STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
CREAŢIA PENTRU ORCHESTRĂ DE CAMERĂ A LUI VALENTIN DONI: PARTICULARITĂȚI STRUCTURALE ȘI DE GEN
ARTICOL

Creaţia de cameră a compozitorilor din Republica Moldova este reprezentată de lucrări în cele mai diverse genuri, o mare parte fiind incontestabil valori artistice pe larg apreciate atât în țară, cât și peste hotare. Valentin Doni este compozitorul care, alături de ceilalți autori autohtoni, a scris lucrări reprezentative pentru cultura muzicală națională. Dintre creațiile pentru orchestra de cameră ale lui Valentin Doni evidențiem: piesa de concert „Primăvara” pentru orchestră de coarde, Dans pentru orchestră de coarde, Muzică pentru orchestră de coarde, pian şi timpane și Nocturne pentru grupul aerofonelor de lemn, coarde, trianglu şi vibrafon. Fiecare lucrare are propriile sale particularități şi se deosebeşte printr-un tematism bine conturat, limbaj muzical bogat, abordare componistică orginală.
Cuvinte-cheie: muzică orchestrală camerală, V. Doni, limbaj muzical, compoziție, tematism, conținut ideatic, dramaturgie muzicală

The chamber music created by composers from the Republic of Moldova is represented by works of diverse genres, most of them present indisputable artistic value, being widely appreciated both at home and abroad. Valentin Doni is the composer who, along with the other native authors, has written representative works for the national musical culture. We highlight the following works composed by Valentin Doni for chamber orchestra: the Concert piece „Spring” for string orchestra, „Dance” for string orchestra, „Music” for string orchestra, piano and timpani, and „Nocturne” for wood-winds, strings, triangle and vibraphone. Each work has its own features and is distinguished by its well contured theme, a rich musical language, and original compositional approach.
Keywords: chamber orchestral music, V. Doni, musical language, composition, ideational content, musical dramaturgy