STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ELEMENTE MORFOLOGICE ȘI STILISTICE ÎN CICLUL PATRU PIESE PENTRU FAGOT ȘI PIAN DE OLEG NEGRUȚA
ARTICOL

În articolul prezentat autorul analizează sub aspect muzicologic și interpretativ unul dintre cele mai populare cicluri instrumentale naționale — „Patru piese pentru fagot și pian” de Oleg Negruța. Interesul sporit pentru creația vizată reiese din popularitatea ei, argumentată prin includerea acesteia ca lucrare obligatorie la diferite concursuri naționale și internaționale. De asemenea, ciclul menționat este introdus în repertoriul solistic al autorului, fiind interpretat recent în cadrul unui recital de doctorat. În studiul de față sunt prezentate unele recomandări ce țin de modul de interpretare a creației de referință, utile atât tinerilor interpreți cât și celor profesioniști. Materialul vizat poate fi aplicat în cadrul unor discipline ca „Instrument”, „Istoria artei interpretative” și „Metodica predării disciplinei de specialitate”.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruța, ciclu instrumental, fagot, scherzo, doină, horă, nocturnă, burlescă

In this article, the author presents an interpretative analysis of one of the most popular national instrumental cycles „Four Pieces for Bassoon and Piano” signed by Oleg Negrutsa. The increased interest stems from its popularity, argument for including this composition as mandatory pieces in various national and international competitions. Also, this cycle is introduced in the author’s soloist repertoire, being interpreted recently in a doctoral recital. In this study are presented some recommendations regarding the interpretation, useful both for the young interpreters and for the professional ones. This material can be used in such disciplines as Instrument, History of Interpretative Art and Methodology of Teaching Specialty.
Keywords: Oleg Negrutsa, instrumental cycle, bassoon, scherzo, doina, hora, nocturne, burlesque