STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ЕВАНГЕЛИЕ И ГИМНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЯ: К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
ARTICOL

Статья посвящена изучению вопроса интертекстуальных связей между текстами Евангелия (как текста источника) и гимнографией (как текста-получателя) на примере певческого цикла одного из важнейших праздников годового богослужебного круга Православной Церкви — Преображения Господня. В работе подробно представлены способы воплощения евангельских цитат, а также их певческая интерпретация.
Ключевые слова: Праздник Преображения Господня, певческий цикл, интертекстуальность, цитата, тайнозамкненные начертания

În articol este studiată problema legăturilor intertextuale dintre textele Evangheliei (ca text al sursei primare) și imnografie (ca text-destinatar), având ca model ciclul vocal al uneia dintre cele mai importante sărbători ale crugului anual al Bisericii Ortodoxe — Schimbarea la Față a Mântuitorului. În articol sunt prezentate în detaliu modalitățile de realizare a citatelor evanghelice, cât și interpretarea vocală a acestora.
Cuvinte-cheie: Schimbarea la Față a Mântuitorului, ciclu vocal, intertextualitate, citat, notație muzicală bisericească veche (tainozamknenii)

The article is dedicated to the study of the intertextual relationship between the texts of the Gospel (as a source text) and hymnography (as a recipient text) using the example of the singing cycle of one of the most important feasts of the annual liturgical circle of the Orthodox Church — the Transfiguration. The work presents in detail the ways of translating gospel quotes, as well as their singing interpretation.
Keywords: Transfiguration feast, singing cycle, intertextuality, quote, secret tracings