STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
MIJLOACE DE EXPRESIVITATE COMPONISTICE ŞI INTERPRETATIVE ÎN SUITA CORALĂ CINE N-ARE DOR DE LUNCĂ DE T. ZGUREANU
ARTICOL

Suita „Cine n-are dor de luncă” este una dintre cele mai reprezentative şi, totodată, accesibile creaţii corale de inspiraţie folclorică din palmaresul lui Teodor Zgureanu. Mesajul textului poetic al suitei este plin de umor care se reflectă şi în conţinutul muzicii. Suita cuprinde trei miniaturi contrastante și se remarcă printr-o scriitură corală destul de diversă care conţine expunerea omofon-armonică îmbinată cu monodia acompaniată şi câteva elemente de polifonie imitativă. Muzica suitei este plină de dispoziție bună şi optimism pe care compozitorul le redă prin diferite inflexiuni, desene ritmice unice precum şi teme muzicale cu un caracter jucăuş. Executarea şi audierea acestei suite corale creează de fiecare dată o dispoziţie bună printr-o desfăşurare bine ordonată a ideilor poetice, formei şi materialului muzical. Autorul a evidențiat și analizat o serie de particularități tehnice și mijloace de expresivitate ce pot fi aplicate în procesul de interpretare a ciclului „Cine n-are dor de luncă”, atât la repetiții cât și în timpul evoluării scenice.
Cuvinte-cheie: miniatură corală, suită corală, T. Zgureanu, artă de interpretare corală, sursă folclorică, imitaţie polifonică, mijloace de expresivitate, mijloace tehnice

The suite ”Cine n-are dor de lunca” is one of the most representative and, at the same time accessible, choir creations of folkloric inspiration from the record of Teodor Zgureanu. The poetic text message of the suite is humorous and it is fully reflected in the music content. The suite includes three contrasting miniatures. The work is noticeable for its rather varied choral writing that contains the homophone-harmonic exposition combined with the accompanying monody and some elements of contrasting miniatures. The work is remarked by a rather diverse imitative polyphony. The suite’s music is full of mood and optimism that the composer shows through various inflections, unique rhythmic drawings as well as musical themes with a playful character. Executing and hearing this choral suite always creates a good mood through a well-ordered development of poetic ideas, form, and musical material. The author highlighted and analyzed a number of technological peculiarities and means of expression of the cycle ”Cine n-are dor de luncă” that can be and applied both in the process of rehearsals and during the stage performance.
Keywords: choral miniature, choral suite, T. Zgureanu, choral interpretation, folklore sourse, polyphonic imitation, means of expression, technical means