STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
FANTEZIA RUSTICĂ PRIN VOLOSENI DE TUDOR CHIRIAC: PERSPECTIVE INTERPRETATIVE
ARTICOL

Articolul vizează o lucrare consacrată, din repertoriul violonistic autohton — Fantezia rustică „Prin Voloseni” de Tudor Chiriac. Autorul prezintă o analiză a conținutului muzical-structural al creației, oprindu-se îndeosebi asupra reperelor și recomandărilor de execuție violonistică, bazate pe propria experiență interpretativă a acesteia. Având în vedere că „Fantezia” este inspirată din folclorul românesc, sugestiile autorului sunt axate, pe de o parte, pe utilizarea unor dexterități violonistice academice, iar pe de alta, pe apropierea de specificul melosului, ornamenticii și manierei populare de interpretare, integrate organic în discursul muzical analizat. Articolul aduce în discuție — prin analogie cu fenomenul „interpretării documentate istoric”, cunoscut în muzica academică — subiectul „interpretării documentate” a unor lucrări violonistice componistice de inspirație folclorică românească a compozitorilor din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: Fantezia rustică „Prin Voloseni”, Tudor Chiriac, interpretare documentată, dexterități violonistice academice, manieră populară de interpretare.

The article is focused on the well-known work for violin from the Moldovan repertoire — The Rustic Fantasy „Through Voloseni” by Tudor Chiriac. The author presents an analysis of the musical-structural content of the creation focusing, in particular, on the references and recommendations of violinistic execution based on his own performing experience. Considering that the „Fantasy” is inspired by the Romanian folklore, the author’s suggestions are centred round the use of academic violinist dexterity and, on the other hand, respecting the specificity of melos, ornamentation and folk interpretation of the analyzed music. The article brings into discussion — by analogy with the phenomenon of „historically documented interpretation”, known in academic music — the subject of „documentary interpretation” of compositions for violin inspired from Romanian folklore, by several composers from the Republic of Moldova.
Keywords: Rustic Fantasy „Through Voloseni”, Tudor Chiriac, documented interpretation, academic violinist dexterity, folk way of performing