STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ НАУКЕ
ARTICOL

В статье рассматриваются проблемы формирования музыкального коллектива в исследованиях современных отечественных и западных ученых. Показывается, что работы, посвященные различным аспектам деятельности музыкальных коллективов, занимают в науке важное место. Проблематика разработки понятия творческий и музыкальный коллектив отмечена сдвигом в сторону решения практических задач.
В результате исследования делается вывод о существовании конкретных методологических подходов к анализу понятия музыкальный коллектив. Первый – социальный, свидетельствующий об актуальности обращения к понятию музыкальный коллектив как одному из существенных в социальной психологии, необходимому для успешного решения проблем коммуникации людей в различных видах музыкальной деятельности. Второй и третий – субъектный и функционально-структурный, направлены на определение ключевых признаков в деятельности различных коллективов. Четвертый – темпоральный, связан с выделением конкретных этапов и качественных признаков перехода от группы музыкантов-инструменталистов к коллективу.
Ключевые слова: музыкальный коллектив, лидерство, внутригрупповая сплоченность, саморегуляция, творчество

Articolul examinează problemele de formare a unui colectiv muzical în contextul cercetărilor efectuate de oamenii deştiinţă contemporani – autohtoni şi occidentali. În această ordine de idei, se menţionează că lucrările dedicate unor aspecte diverse ale activităţii colectivelor muzicale ocupă un loc important în domeniul ştiinţei. Problematica cercetării noţiunii de colectiv muzical şi artistic depinde de rezolvarea sarcinilor practice.
În urma investigaţiei, s-a ajuns la concluzia că există mai multe abordări metodologice concrete referitor la analiza noţiunii de colectiv muzical. Prima abordare – socială, confirmă actualitatea viziunii faţă de noţiunea colectiv muzical, ca una dintre laturile esenţiale ale psihologiei sociale, necesare pentru rezolvarea cu succes a problemelor de comunicare între oameni din diferite sfere ale activităţii muzicale. Abordările de la nivelul doi şi trei, care ţin de subiect şi, respectiv, de latura funcţional-structurală, sunt îndreptate spre identifi carea particularităţilor specifi ce în activitatea colectivelor de diferite tipuri.
Cea de a patra abordare – temporală – este determinată de identifi carea etapelor concrete şi a indicilor calitativi de tranziţie de la o grupă de muzicanţi instrumentişti la un colectiv muzical.
Cuvinte-cheie: colectiv muzical, leadership, coeziune inter-grup, autoreglare, creativitate

The article discusses the problems of forming a musical collective in the research of modern domestic and western scientists.
It is shown that the works devoted to various aspects of the activity of musical groups occupy an important place in science. The problems of developing the concept of a creative and musical collective are marked by a shift towards solving practical problems. The study concludes that there are specifi c methodological approaches to the analysis of the concept of a musical collective. The first is a social evidence of the relevance of addressing the concept of a musical collective as one of the essential ones in social psychology, which is necessary for successfully solving the problems of communication between people in varioustypes of musical activity. The second and third – subjective and functional-structural, are aimed at identifying key features in the activities of various teams. The fourth is temporal, associated with the identification of specific stages and qualitative signs of the transition from a group of instrumental musicians to a collective.
Keywords: music collective, leadership, inter-group cohesion, self-regulation, creativity