STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ANALIZA MUZICALĂ: METODĂ, PRACTICĂ, CONCEPT
ARTICOL

Deşi analiza muzicală este o sintagmă familiară pentru toţi cei ce au tangenţe profesionale cu muzica, astăzi mai mulţi cercetători încearcă să defi nească statutul ei, să releve locul şi rolul ei în contextul studierii şi înţelegerii muzicii. De regulă, analiza este orientată spre examinarea operei muzicale ca artefact cu scopul descoperirii coerenţei interne a componentelor sale. În ultimul timp, însă, analiza tot mai frecvent se deschide către aspectele mobile ale operei, acestea fiind legate de interpretare,
recepţie şi existenţa ei într-un anumit mediu contextual. Totodată, în condiţiile diversificării practicii componistice pe parcursul sec. XX-XXI, muzicologia se vede nevoită de a-şi diversifi ca metodele analitice. Din aceste motive, analiza tinde să se transforme într-un concept care presupune orice abordare şi poate să explice structurile şi semnificaţiile oricărei muzici. Astfel, analiza aspiră să devină o epistemologie dialectică capabilă să asigure, pe de o parte, maximă deschidere şi varietate interpretărilor, dar, totodată, să impună fi delitate faţă de opera analizată.
Cuvinte-cheie: analiză muzicală, operă muzicală, artefact, metodă analitică, epistemologie

Although music analysis is a familiar syntagma for all those who have professional connections with music, today many researchers are trying to defi ne its status, to reveal its place and role in the context of studying and understanding music. Usually, analysis is oriented towards the examination of the musical work as an artifact in order to discover the internal coherence of its components. Lately, analysis is more and more open to the mobile aspects of the work, these being related to the interpretation, reception and its existence in a certain contextual environment. At the same time, in the conditions of diversifying the compositional practice during the 20th-21st centuries, musicology is forced to diversify its analytical methods. For these reasons, analysis tends to turn into a concept that involves any approach and can explain the structures and meanings of any music. Thus, analysis aspires to become a dialectical epistemology capable of ensuring, on the one hand, maximum openness and variety of interpretations, but also to impose fi delity to the analyzed work.
Keywords: musical analysis, musical work, artifact, analytical methods, concept, epistemology