STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
DUETUL VOCAL DE ESTRADĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

Acest articol prezintă o scurtă panoramă a duetelor vocale de estradă din Republica Moldova, care au cunoscut două  etape de dezvoltare (anii 1960-1990 şi anii 2000), fi ind marcate de crearea noilor tandemuri artistice şi a lucrărilor scrise pentru ele. În fi ecare dintre perioadele menţionate în muzica uşoară moldovenească şi-au făcut apariţia şi s-au afi rmat două tipuri principale de duete vocale: duete permanente (care au fost formate şi au activat o anumită perioadă de timp cu statut de duet) şi duete temporare (care au fost înfi inţate pentru refl ectarea unor evenimente ocazionale sau pentru interpretarea unor piese concrete).
Cuvinte-cheie: duet vocal, cântec de estradă, fraţii Cazacu, surorile Ciorici, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Corina Ţepeş şi Costi Burlacu, trupa Akord

This article presents a brief overview of the pop vocal duets in the Republic of Moldova, which experienced two stages of development (the 1960s-1990s and the 2000s) being marked by the emergence of new artistic tandems and works created for them. Two main types of vocal duets appeared and affi rmed themselves in Moldovan vocal light music during each of the mentioned periods: permanent duets (which were formed and existed for a certain period of time with a duet status) and the temporary ones (that were created on the occasion of some events or for the performance of a specifi c piece).
Keywords: vocal duet, pop song, the Cazacu brothers, the Ciorici sisters, Doina and Ion Aldea-Teodorovici, Corina Ţepeş and Kosti Burlacu, the Akord group