STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
VIZIUNI ANALITICO-INTERPRETATIVE ASUPRA SONATEI PENTRU FLAUT ȘI PIAN DE VLADIMIR CIOLAC
ARTICOL

Vladimir Ciolac este unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai culturii muzicale din Republica Moldova de la confluenţa secolelor XX-XXI care desfăşoară o activitate prolifi că de dirijor, compozitor şi pedagog. Deşi axa centrală a acestei activităţi o reprezintă muzica corală, V. Ciolac a abordat în creaţia sa mai multe genuri ale muzicii instrumentale, inclusiv sonata. Prezentul articol este consacrat analizei Sonatei pentru fl aut şi pian compusă în anul 1986. Deşi monopartită, compoziţia Sonatei relevă structura tipică unui alegro de sonată mai mult sau mai puţin tradiţional în care, în anumite secţiuni, se observă şi manifestarea latentă a funcţiilor celorlalte părţi ale formei ciclice. Astfel, constatăm că Sonata lui V. Ciolac îmbină elemente tipice sonatelor clasico-romantice şi trăsături caracteristice gândirii muzicale din a doua jumătate a secolului XX, demonstrând tendinţa spre depăşirea unor tipare preexistente şi diversifi carea formelor de desfăşurare a discursului muzical.
Cuvinte-cheie: sonata pentru flaut şi pian, Vladimir Ciolac, forma de sonată, sonată monopartită

Vladimir Ciolac is one of the most famous representatives of musical culture in the Republic of Moldova since the confluence of the 20th-21st centuries who carries out a prolifi c activity of conductor, composer and pedagogue. Although the central axis of this activity is represented by choral music V. Ciolac approached in his creation several genres of instrumental music, including the sonata. This article is devoted to the analysis of the Sonata for fl ute and piano composed in 1986. Although monopartite, the composition of the Sonata reveals the typical structure of a more or less traditional sonata allegro in which in some sections the latent manifestation of the functions of the other parts of the cyclic form is observed. Thus, we find that V. Ciolac’s Sonata combines elements typical of classical-romantic sonatas and features characteristic of musical thinking in the second half of the 20th century, demonstrating the tendency to overcome pre-existing patterns and diversify the forms of musical discourse.
Keywords: sonata for fl ute and piano, Vladimir Ciolac, sonata form, one-part sonata