STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ DIN CHIȘINĂU ÎN CONTEXTUL EUROPEAN
ARTICOL

Urmărind cronicele artistice ale ultimilor ani, semnalăm revigorarea interesului față de arta gravurii. Inițial, la Ljubljana (1955), apoi la Cracovia, Varna, Ploiești, Cluj-Napoca, Timișoara, Ținutul Secuiesc, București, Tulcea și Iași, s-a format o tradiție durabilă de organizare a bienalelor internaționale de gravură. Această practică a fost preluată și aplicată la Chișinău, unde s-a statornicit Bienala Internațională de Gravură care, în anul 2019, a celebrat cea de-a V-a ediție.
Evoluția Bienalei Internaționale de Gravură din Chișinău pe parcursul a celor 10 ani de existență a avut un ritm ascendent.
Acest lucru se refl ectă în creșterea numărului participanților, în diversifi carea constantă a tehnicilor gravurii prezente pe simeze, în îmbogățirea diapazonului tematic și sporirea vizibilității internaționale. Componența internațională, spiritul competitiv și cerințele profesioniste elevate transformă Bienala Internațională de Gravură într-un eveniment cultural semnificativ.
Cuvinte-cheie: gravură, stampă, internațional, european, bienală, Chișinău

Following the artistic chronicles of the last years, we fi nd an increased interest in the engraving art. First, in Ljubljana (1955) then in Krakow, Varna, Ploiesti, Cluj-Napoca, Timisoara, the Szekely Land, Bucharest, Tulcea and Iasi, a long-lasting tradition of organizing international print biennial festivals was formed. This practice was taken over and implemented in Chisinau, where the International Engraving Biennial was founded, which in 2019, celebrated its fifth edition.
The evolution of the International Engraving Biennial from Chisinau during its 10 years of existence has had an upward trend. This factor is reflected in an increase in the number of participants, the constant diversifi cation of engraving techniques, the enrichment of the thematic range, and the increase of international visibility. International gatherings, the spirit of competition and the high standards of professional requirements transform the International Engraving Biennial into an important cultural event.
Keywords: engraving, print, international, European, biennial, Chisinau