STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
DOCUMENTARUL DE ANIMAŢIE: REFLECŢII ECOLOGICE
ARTICOL

Căutările în domeniul fi lmului de animaţie au provocat o nouă formulă de refl ectare a lumii. Este vorba de aşa-numitul documentar de animaţie care, prin prisma tehnicilor şi a limbajului său specifi c, are posibilitatea să abordeze cele mai stringente probleme ale societăţii.
În această formulă a documentarului de animaţie se înscriu şi majoritatea filmelor semnate de Ghenadie Popescu, artist independent din Republica Moldova. Viziunile sale artistice converg cu dorinţa de a-şi exprima atitudinea faţă de realitatea cotidiană. Analizând seria de pelicule dedicate râurilor – Râul Ichel (2012), Râul Racovăţ (septembrie, 2013), Râul Camenca (2014), Râul Răut (iulie-septembrie, 2015), Râul Ciorna (august, 2016), putem confirma că Gh. Popescu şi-a găsit stilul său artistic dea transmite un mesaj angajat social şi politic prin limbajul specific al artei cinematografi ce, combinând imaginile reale cu păpuşa animată. Seria de pelicule dedicate râurilor noastre nu doar imprimă frumuseţea peisajelor autohtone, demonstrând existenţa unor valori autohtone, ci şi atenţionează asupra problemelor ecologice existente.
Cuvinte-cheie: film de animaţie, documentar de animaţie, film ecologic, Ghenadie Popescu

Searches in the field of animation film have provoked a new formula for refl ecting the world. This is about the so-called animation documentary, which in terms of techniques and its specific language, has the possibility to address the most pressing issues of society.
Most of the fi lms, signed by Ghenadie Popescu, an independent artist from the Republic of Moldova, are included in this formula of animation documentary. His artistic visions converge with the desire to express his attitude towards everyday reality.
Analyzing the series of films dedicated to rivers: the Ichel River (2012), the Racovăţ River – September 2013, the Camenca River (2014), the Răut River, July-September 2015, the Ciorna River, August 2016, we can confirm that Ghenadie Popescu has found his artistic style of conveying a socially a politically engaged message through the specifi c language of fi lm art, combining real images with animated puppetry. The series of films dedicated to our rivers not only imprints the beauty of local landscapes,
demonstrating the existence of local values, but also draws attention to the existing ecological issues.
Keywords: animation film, animation documentary, ecological film, Ghenadie Popescu