STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОСМЫСЛЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Б. ГРИНЧЕНКО
ARTICOL

Статья посвящена проблеме развития духовного потенциала студентов творческих специальностей. Проблема исследуется на примере использования инновационных интеллектуально-креативных форм (в частности, деловой игры, синквейна и сторителлинга) в процессе приобщения молодых людей к творчеству выдающегося украинского писателя Б. Гринченко. Анализ перечисленных форм дал возможность выявить многоуровневый характер постижения смысла поэзии Б. Гринченко. Результаты анализа убеждают, что сочетание различных уровней (познавательного, аналитического, музыкально-исполнительского, эмоционально-психологического) в каждой из форм обусловило глубину и всеохватность осмысления творчества украинского писателя, способствуя развитию духовного потенциала студентов.
Ключевые слова: деловая игра, синквейн, сторителлинг, духовный потенциал, творчество Бориса Гринченко, украинская культура, музыкальная педагогика

Articolul ce urmează este dedicat problemei dezvoltării potenţialului spiritual al studenţilor de la disciplinele artistice. Investigaţia este bazată pe exemplul utilizării formelor inovatoare intelectuale şi creative, în special, a jocurilor de afaceri, cinquain (forme poetice care folosesc un model cu 5 linii) şi storitelling (arta povestirii) în procesul de integrare a generaţiei tinere în creaţia remarcabilului scriitor ucrainean Boris Grincenko. Analiza acestor forme a oferit posibilitatea de a evidenţia caracterul multietajat al semnifi caţiei cognitive a poeziei lui Boris Grincenko. Rezultatele căpătate în urma cercetării au scopul de a ne convinge că îmbinarea diferitor nivele (cognitiv, analitic, muzical-interpretativ şi psihologic-emoţional) în fiecare dintre formele date a fost condiţionată de profunzimea şi comprehensivitatea creaţiei scriitorului ucrainean, contribuind la dezvoltarea potenţialului spiritual al studenţilor.
Cuvinte-cheie: joc de afaceri, cinquain, storitelling, potenţial spiritual, creaţia lui Boris Grincenko, cultura ucraineană, pedagogia muzicală

The article is dedicated to the problem of developing the spiritual potential of students of creative specialties. The problem is investigated on the example of the use of innovative – intellectual and creative forms (in particular, business games, сinquain and storytelling) in the process of introducing young people to the work of the distinguished Ukrainian writer B. Grinchenko.
The analysis of these forms made it possible to reveal the multilevel nature of comprehending the meaning of B. Grinchenko’s poetry. The results of the analysis convince that the combination of diff erent levels (cognitive, analytical, musical performance, emotional and psychological) in each of the forms have determined the depth and comprehensiveness of understanding the work of the Ukrainian writer, contributing to the development of the spiritual potential of students.
Keywords: business game, cinquain, storytelling, spiritual potential, works of Boris Grinchenko, Ukrainian culture, music pedagogy