STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
APARIȚII EDITORIALE: PRIMELE CINCI VOLUME ALE REGISTRELOR ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE DIN CHIȘINĂU
ARTICOL

Articolul este dedicat unor apariții editoriale de importanță majoră pentru patrimoniul cultural-muzical național — primele 5 volume ale Registrelor Arhivei de Folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, editate în cadrul proiectului instituțional „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)”, care s-a desfășurat în cadrul AMTAP. Au fost expuse date din istoria arhivei, premisele și cadrul proiectului instituțional în care s-au elaborat registrele, a fost relevată structura și cele mai importante date pe care le conțin acestea. Autorii au prezentat modelele de grile completate ale registrelor, cât și tabelele cu localități și numărul de melodii din fiecare volum. De asemenea, a fost scoasă în evidență și valoarea științifică, metodică, practică ș.a. a acestor publicații. Autorii au conchis că cele 5 volume ale Registrului digital al Arhivei de folclor a AMTAP reprezintă nu doar elaborarea unei baze de date a patrimoniului nostru muzical imaterial, ci și o contribuție în procesul de valorificare științifică și didactică a materialelor arhivei în cauză.
Cuvinte-cheie: Registrul digital al Arhivei de folclor a AMTAP, noutăți editoriale, etnomuzicologie, folclor muzical, patrimoniu cultural-muzical național

The article is dedicated to the editorial appearances of major importance for national musical and cultural patrimony — the 5 Volumes of the Folklore Archive Registers of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, published within the institutional project „The musical heritage from the Republic of Moldova (folklore and compositional creation): actualization, systematization, digitization (2015–2019)”, that was developed at the AMTFA. The authors presented data form the history of the archive, the premises and the framework in which the registers were elaborated and revealed the structure and the most important data they contain. They presented the completed grid models of the register and the tables indicating the localities and the number of melodies edited in each volume. The scientific, methodic and practical value of these publications was also highlighted and it was concluded that the Registers of the Folklore Archive of the Academy of Music, Theater and Fine Arts represent not only the elaboration of a database of the musical folklore heritage, but also, a contribution to the scientific and didactic valorization process of archive materials.
Keywords: the Register of the Folklore Archive of the AMTFA, editorial appearances, ethnomusicology, musical folklore, national musical-cultural patrimony