STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ФОРТЕПИАННОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЛАТЫ ТКАЧ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФОРТЕПИАННЫХ СБОРНИКАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

В статье автор рассматривает фортепианное наследие композитора Златы Ткач с точки зрения его значения для концертной и педагогической практики Республики Молдова. Обзор фортепианного творчества композитора охватывает не только опубликованные сочинения («Leagăn de mohor», «Детская сюита», сюита «Pe malul mării»), но и её рукописные работы (Соната для фортепиано, Концерт для фортепиано с оркестром и др.), а также фортепианные дуэты и транскрипции наиболее известных симфонических произведений для данного инструмента (балет «Андриеш», опера-сюита «Голуби в косую линейку»). Автором отмечен огромный вклад в культурно-просветительскую деятельность и образовательный процесс республики, внесённый З. Ткач в качестве руководителя Секции детского творчества Союза композиторов Молдовы и редактора-составителя многих отечественных сборников для детей и юношества.
Ключевые слова: пианистическая концертная и педагогическая практика Республики Молдова, Союз композиторов Молдовы, опубликованные сочинения, рукописные работы, фортепианные дуэты и транскрипции

Autorul tratează creaţia compozitorului Zlata Tkaci din punctul de vedere al practicii concertistice şi pedagogice din Republica Moldova. Privirea generală cuprinde atât lucrări editate („Leagăn de mohor”, Suită pentru copii, „Pe malul mării”), cât şi unele manuscrise, precum Sonata pentru pian, Concertul pentru pian şi orchestră, alături de duete şi transcripţii pentru pian ale unor lucrări simfonice, printre care baletul „Andrieş”; opera-suită „Bobocel cu ale lui”. Autorul articolului a subliniat contribuţia enormă a compozitoarei în activitatea de popularizare a muzicii, precum şi procesul educaţional artistic din republică în calitate de conducător al Secţiei de creaţie muzicală pentru copii a Uniunii Compozitorilor din Moldova.
Cuvinte-cheie: practica concertistică şi pedagogică din Republica Moldova, Uniunea Compozitorilor din Moldova, lucrări muzicale editate, manuscrise, duete şi transcripţii pentru pian

In this article the author considers the piano works of the Moldovan composer Zlata Tkaci from the point of view of their significance for the piano concert and pedagogical practice in the Republic of Moldova. A review of the composer’s works for piano takes in not only the published compositions („Leagan de mohor”, the Suite for children „Pe malul marii”) but also some manuscripts such as Sonata for piano, Concerto for piano and orchestra, as well as duets and transcriptions for piano of some symphonic works such as the ballet „Andries”, the opera-suite „Bobocel cu ale lui”. The author of the article emphasizes the composer’s great contribution to the activity of popularizing musical culture and to the artistic educational process of the Republic, as head of the Section of Musical Creation for Children of the Composers’ Union from Moldova and as editor of many national collections for children and young people.
Keywords: piano concert and pedagogical practice in the Republic of Moldova, the Composers’ Union from the Republic of Moldova, published works, manuscripts, duets and transcriptions for piano