STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА ДЕВЯТАЯ ЛУНА ГЕННАДИЯ ЧОБАНУ
ARTICOL

В статье представляется специфика средств музыкальной выразительности, использованных Г. Чобану в вокальном цикле «Девятая луна». Характеризуется ладоинтонационное, ритмическое и тембровое строение частей, выявляется логика их развития. Делается вывод, что в сочинении Г. Чобану происходит процесс постепенного становления интонационных отношений, которые складываются во взаимодействии мелодических линий голоса и английского рожка, а роль ладоорганизующего начала приобретают ходы на большую терцию и большую секунду. Метроритмическая организация подчинена логике собственного развития, линия которого определяется движением от времяизмерительности к акцентности.
Ключевые слова: Геннадий Чобану, вокальный цикл, мотив, интонация, интервал, метроритм

În articol se dezvăluie specificul mijloacelor de expresie muzicală folosite de Ghenadie Ciobanu în ciclul vocal „A noua lună în cer”. Se caracterizează structura modală, ritmică și timbrală a părților componente, este relevată logica dezvoltării lor. Autorul concluzionează, că în lucrarea de Gh. Ciobanu are loc un proces de formare treptată a relațiilor intonaționale, care se dezvoltă prin interacțiunea liniilor melodice ale vocii și cornului englez, iar mișcările pe terța mare și pe secunda mare preiau rolul primordial în constituirea structurii modale. Organizarea metro-ritmică este subordonată logicii de dezvoltare proprie, a cărei linie este determinată de mișcarea de la ritmica măsurată la cea accentuată.
Cuvinte-cheie: Ghenadie Ciobanu, ciclu vocal, motiv, intonație, interval, metroritm

The article presents the specifics of the musical language used by Ghenadie Ciobanu in the vocal cycle „The Ninth Moon”. The author characterizes the modal, rhythmic and timbre structure of the component parts reveals the logic of their development. It isconcluded that in the composition of G. Ciobanu, a gradual process of intonation relations’ formation is taking place, which develop in the interaction of the melodic lines of the voice and the English horn, and the role of the modal-organizing principle is acquired by moves to the large third and the large second. The metro-rhythmic organization is subordinated to the logic of its own development, the line of which is determined by the movement from quantitative time measurement to the accented one.
Keywords: Ghenadie Ciobanu, vocal cycle, motive, intonation, interval, metrorhythm