STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
КАНТАТА STABAT MATER ДЛЯ МЕЦЦО-СОПРАНО И ОРГАНА ДМИТРИЯ КИЦЕНКО: КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ТРАКТОВКА ОРГАННОЙ ПАРТИИ
ARTICOL

Статья посвящена анализу кантаты Stabat Mater Дмитрия Киценко для меццо-сопрано и органа (2014). Избрав для своего сочинения шесть строф католической средневековой секвенции, повествующей о распятии Христа и страданиях Богородицы, Д. Киценко создал на их основе слитно-циклическую четырехчастную композицию. В статье рассматриваются содержание стихотворного текста, особенности строения и ладотональный план частей и композиции в целом, музыкально-выразительные средства. На основании анализа делается вывод о неоклассических чертах произведения, в котором нашли отражение элементы композиционных техник различных эпох: от средневекового органума до барочного гомофонно-гармонического прелюдирования. Особо выделяется роль органа, который выполняет в кантате различные функции: от мелодической и гармонической поддержки партии солистки до сольных построений – вступлений, код, интерлюдий, способствующих, с одной стороны, членению композиции на разделы, а с другой – обеспечению тематической связи между ними.
Ключевые слова: Дмитрий Киценко, кантата, меццо-сопрано, орган, регистр, Stabat Mater

În articol este analizată cantata Stabat Mater de Dmitry Kitsenko pentru mezzo-soprană și orgă (2014). D. Kitsenko a ales pentru lucrarea sa șase strofe dintr-o secvență catolică medievală care povestește despre răstignirea lui Hristos și suferințele Maicii Domnului, creând pe baza lor un ciclu cvadripartit unit într-o compoziție unitară. În articol sunt abordate conținutul textului poetic, trăsăturile structurale, planul tonal al părților și al compoziției în întregime, mijloacele de expresie muzicală. În baza analizei, autorul trasează concluzia cu privire la trăsăturile neoclasice ale cantatei, care reflectă elementele tehnicilor compoziționale din diferite epoci: de la organum-ul medieval la preludarea barocă omofon-armonică. Este evidențiat în mod deosebit rolul orgii care îndeplinește diverse funcții în cantată: de la suportul melodic și armonic al partidei solistei până la unele compartimente solo, precum introduceri, code, interludii, care, pe de o parte, contribuie la divizarea compoziției în secțiuni și, pe de altă parte, asigură o legătură tematică între ele.
Cuvinte-cheie: Dmitry Kitsenko, cantată, mezzo-soprano, orgă, registru, Stabat Mater

The article presents an analysis of the cantata Stabat Mater for mezzo-soprano and organ by Dmitry Kitsenko (2014). The author chose for his work six stanzas of a medieval catholic sequence telling about the crucifixion of Christ and the sufferings of the Mother of God, creating a fused-cyclic four-part composition on their basis. The article discusses the content of the poetic text, the structural features and the tonal plan of the parts and of the composition in general, the musical and expressive means. On the basis of the analysis, a conclusion is made about the neoclassical features of the work, which reflects elements of compositional techniques of different eras: from the medieval organum to the baroque homophonic-harmonic prelude. Particularly highlighted is the role of the organ, which performs various functions in the cantata: from the melodic and harmonic support of the soloist’s part to the solo constructions – intros, codas, interludes, which, on the one hand, contribute to the division of the composition into sections, and on the other, ensure a thematic connection between them.
Keywords: Dmitry Kitsenko, cantata, mezzo-soprano, organ, register, Stabat Mater