STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ASPECTE ALE STUDIERII ROMANȚEI MONDENE ROMÂNEȘTI
ARTICOL

Ne propunem în acest articol să punctăm câteva direcții importante în dezvăluirea particularităților structurale și interpretative ale romanței populare urbane românești. În acest sens, este necesar de a efectua analiza interpretativă prin prisma conținutului muzical-poetic, scoaterea în evidență și sistematizarea elementelor definitorii atât interpretative, cât și de conținut, crearea propriei viziuni interpretative a romanței populare urbane. Realizarea analizei romanței populare trebuie făcută sub aspect diacronic, prin utilizarea mecanismelor și tehnicilor caracteristice artei vocale populare și celei academice, reieșind din conținutul muzical-poetic, precum și dezvăluirea raportului dintre partida vocală și acompaniamentul instrumental.
Cuvinte-cheie: romanță, lirică urbană, etape, cântec popular, cântec de lume, conținut muzical-poetic, interpretare, acompaniament instrumental

In this article, we aim to highlight some important directions in revealing the structural and interpretative particularities of the Romanian urban popular romance. Thus, it is necessary to perform the interpretative analysis through the prism of the musical-poetic content, highlighting defining elements, which can be both interpretative and content-related, as well as create our own interpretive vision of the urban popular romance. The interpretative analysis of the popular romance must be carried out in a diachronic way, through the mechanisms and techniques characteristic of popular and academic vocal art, which come from the musical-poetic content, as well as by revealing the relationship between the vocal part and the instrumental accompaniment.
Keywords: romance, urban lyrics, stages, folk song, musical-poetic content, interpretation, instrumental accompaniment