STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ПРЕТВОРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ БОЛГАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА В ХОРОВЫХ МИНИАТЮРАХ ЕРГЕН ДЕДА И КАВАЛ СВИРИ П. ЛЁНДЕВА
ARTICOL

Данная статья посвящена претворению некоторых характерных элементов болгарского музыкального фольклора в двух хоровых миниатюрах — «Ерген деда» и «Кавал свири» Петра Лёндева. Особое внимание уделяется вопросам метроритмики, ладового строения мелодий, а также рассматривается самобытное использование приёма фольклорного «скэта». Материалы исследования могут быть использованы руководителями хоровых коллективов в процессе работы над национальным болгарским репертуаром.
Ключевые слова: Пётр Лёндев, хоровая музыка, фольклорный «скэт», ладовое строение, национальная болгарская специфика, имитация ударных инструментов

Articolul se referă la reflectarea unor elemente caracteristice folclorului muzical bulgar în două miniaturi corale de Petar Liondev – „Ergen deda” și „Caval sviri”. O atenție specială este acordată problemelor organizării metro-ritmicie și modale a melodiilor; de asemenea se analizează aplicarea originală a procedeului de „scat” folcloric. Articolul poate fi folosit ca material suplimentar în cadrul lucrului dirijoral cu repertoriul național bulgar.
Cuvinte-cheie: Petar Liondev, cântecul coral, „scat” folcloric, organizarea modală, specificul național bulgar, imitarea instrumentelor de percuție

The article considers some reflections of several features of Bulgarian musical folklore in two choral miniatures — „Ergen deda” and „Kaval sviri” by Petar Liondev. Special attention is paid to the issues of metro-rhythm, the modal structures of the melodies and the use of folk scat technique. The results of the article may be used as methodological assistance for the conductors of choral groups in the process of working with the national Bulgarian repertory.
Keywords: Petar Liondev, choral song, folk scat, modal structure, national Bulgarian identity, imitation of percussion instruments