STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В РЕДАКЦИИ ДЛЯ ТЕНОРА (НА ПРИМЕРЕ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ В. ЗАГОРСКОГО)
ARTICOL

В статье предлагается анализ редакции для тенора и фортепиано одного из лучших сочинений камерно-вокальной молдавской музыки — песенного цикла В. Загорского «Лирическая поэма» на стихи Э. Лотяну, написанного в оригинале для баритона и фортепиано. Авторы рассматривают новый тональный план, возникающий при таком переложении, отмечают достоинства вокальной и фортепианной партий и указывают на новые образные грани, появляющиеся в предлагаемом варианте. Важным аргументом целесообразности подобной редакции является факт имевшего место концертного исполнения романсов данного цикла авторами статьи. Делается вывод о важности предпринятой работы для популяризации камерно-вокального творчества В. Загорского.
Ключевые слова: Василий Загорский, вокальный цикл, редакция, анализ, тенор, фортепиано, транспонирование

Articolul prezintă o analiză a versiunii pentru tenor și pian a unei importante creații vocal-camerale în muzica moldovenească — ciclul vocal „Poem Liric”de V. Zagorschi pe versurile lui E. Loteanu, scris în original pentru bariton și pian. Autorii articolului se referă la noul plan tonal, ce apare în urma transpunerii, evidențiază particularitățile partidei vocale și a celei de pian, specifică noile imagini figurative în versiunea propusă. Un argument major în favoarea fezabilității unei astfel de redacții este faptul că autorii deja au interpretat cu succes câteva romanțe din acest ciclu pe scena de concert. Concluzia vizează importanța realizării unei noi transpuneri a „Poemului liric”, pentru popularizarea creației vocal-camerale a lui V. Zagorschi.
Cuvintele-cheie: Vasile Zagorschi, ciclu vocal, versiune, analiză, tenor, pian, transpunere

The article presents an analysis of the version for tenor and piano of one of the most important vocal-chamber compositions in Moldovan music — the vocal cycle „Lyric Poem” by V. Zagorsky on the verses by E. Loteanu, written in the original for baritone and piano. The authors review the new tonal plan, which appears as a result of transposition, highlight the peculiarities of the vocal and piano parts, specify the new figurative images in the proposed version. A major argument in favor of the feasibility of such an adaptation is the fact that the authors have already successfully performed in concert several romances. The conclusion is made regarding the importance of the undertaken effort in popularizing V. Zagorsky’s vocal-chamber works.
Keywords: Vasily Zagorsky, vocal cycle, version, analysis, tenor, piano, transposition