STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО В КОНТЕКСТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.П. ГУТОРА
ARTICOL

Обучение игре на фортепиано является одним из действенных факторов музыкального развития, способствующее формированию творческой самостоятельности, интеллектуального фона будущего профессионала. Главной целью «общего фортепиано» как предмета является воспитание музыканта широкого профиля, многогранной исполнительской личности.
Ещё в XIX веке исследователи заинтересовались проблемой эволюции обучаемого в процессе занятий музыкой (в частности, фортепиано). Среди авторов прогрессивных идей выделяется имя выдающегося отечественного просветителя В. Гутора. Его научно-методическая деятельность во многом была связана с коммуникативной особенностью фортепиано. Это нашло отражение в ряде трудов данного автора, а именно: определена роль фортепиано в культурном развитии общества, впервые общефортепианная педагогика была рассмотрена в качестве самостоятельного направления в музыкальном образовании, изучена специфика данного предмета в профессиональном становлении музыкантов разных специальностей, созданы основы теории данной дисциплины, предложены дифференциации методов и характера пианистического обучения в зависимости от целей обучения. Работа вводит в научный обиход источниковедческий и текстологический материал, относящийся к истории отечественной музыкальной культуры XIX–XX вв. (рукописи и прижизненные издания В. Гутора, письма и воспоминания Е. Гутор-Лаврухиной).
Ключевые слова: В. Гутор, общее фортепиано, коммуникативная направленность, общемузыкальное развитие, профилизация учебного материала, формирующий аспект, музыкально-дидактические принципы, художественно-стилевые явления, исполнительские умения и навыки

Studierea pianului este unul dintre cei mai eficienți factori ai dezvoltării muzicale care contribuie la formarea gândirii creatoare și independente a viitorului profesionist. Obiectivul general al disciplinei Pian general constă în educarea unui muzician performant și multilateral dezvoltat.
Începând cu secolul XIX, cercetătorii au fost preocupați de problemele instruirii și dezvoltării în procesul de studiu al muzicii, în special în procesul studiului pianului. Printre autorii care s-au remarcat prin idei progresiste, putem evidenția numele renumitului pedagog autohton V. Gutor. Activitatea sa științifico-metodică a fost în mare parte dedicată particularităților comunicative ale pianului. Lucrul acesta a fost reflectat într-o serie de lucrări ale acestui autor și anume: a fost identificat rolul pianului în dezvoltarea culturală a societății, pentru prima dată pedagogia pianistică a fost studiată ca o direcție independentă a educației muzicale, a fost studiat specificul disciplinei date în formarea profesională a muzicienilor de diferite specialități, s-au constituit elementele de bază ale disciplinei Pian general, au fost propuse metode diferențiate ale studiului pianului, în funcție de scopul învățării.
Lucrarea de față introduce în uzul științific un material textologic și de studiu al surselor ce se referă la istoria culturii muzicale autohtone din sec.XIX–XX (manuscrise și ediții ale lui V. Gutor, scrisori și amintiri ale E. Gutor-Lavruhina).
Cuvinte-cheie: pian general, orientare comunicativă, dezvoltare muzicală generală, profilarea materialului didactic, aspect formativ, principii muzical-didactice, fenomene artistico-stilistice, competențe și abilități interpretative

Piano teaching is one of the most efficient factors of musical development and it contributes to the development of creative independence and of the intellectual background of a future professional. General piano teaching as a subject has the main purpose to create a well-educated musician in many areas. Starting with the middle of the 19th century researchers have dealt in their works with the problem of learning and development in the process of music making (especially, piano). Among the authors who distinguished themselves by their progressive ideas, we can bring out the name of the famous native pedagogue V. Gutor. His scientific work was mostly dedicated to the communicative particularities of the piano. This fact is reflected in a number of works of this author, namely: the role of the piano in the cultural development of the society was defined; for the first time, general piano pedagogy was considered as an independent direction in music education; the specificity of this discipline in the professional training of musicians of different specializations was studied; the basic elements of the General Piano discipline were established, different methods for studying the piano according to the purpose of learning were proposed. The present work introduces in scientific use a textological and study material of the sources referring to the study of the native musical culture from the 19th–20th centuries (manuscripts and lifetime editions by V. Gutor, letters and memoirs of E. Gutor-Lavrukhina).
Keywords: V. Gutor, general piano teaching, communicative orientation, general musical development, profiled training material, forming aspect, music and didactic principles, artistic and stylistic phenomena, performing skills