STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
МАРИЯ ЧЕБОТАРИ В ОПЕРАХ М. И. ГЛИНКИ И П. И. ЧАЙКОВСКОГО
ARTICOL

В статье приводится информация об исполнении выдающейся певицей ХХ в. М. Чеботари оперного наследия великих русских композиторов М. Глинки и П. Чайковского. Рассматриваются и анализируются роли Антониды в «Жизни за царя», Лизы в «Пиковой даме», Татьяны в «Евгении Онегине» и Иоланты в одноименной опере. Будучи рожденной в Российской империи, носительницей русского языка с детства и воспитанная в культуре русского зарубежья, М. Чеботари интерпретировала на подмостках Западной Европы эти роли с завидным совершенством и органикой, глубоко проникая в суть исполняемой партии и трактуемого образа.
Ключевые слова: Мария Чеботари, русская опера, сопрано, исполнение, анализ

În articol sunt prezentate informații despre interpretarea de către remarcabila cântăreață din sec. XX M. Cebotari a creațiilor din patrimoniul liric al marilor compozitori ruși M. Glinka și P. Ceaikovski. Sunt examinate și analizate rolurile Antonidei din „Viața pentru țar”, al Lizei, din „Dama de pică”, Tatianei din „Evgheni Oneghin” și al Iolantei din opera omonimă. Născută în Imperiul Rus, fiind vorbitoare de limbă rusă, încă din copilărie, educată în cultura rusă de emigrație, M. Cebotari a interpretat aceste roluri pe scenele Europei Occidentale cu o perfecțiune organică, pătrunzând adânc în esența partidelor și a chipului interpretat.
Cuvintele-cheie: Maria Cebotari, operă rusă, soprană, interpretare, analiză

The article provides a brief overview about performances of the operatic heritage of the great Russian composers M. Glinka and P. Tchaikovsky by the outstanding singer of the XX-th century M. Cebotari. The roles of Antonida in „Life for the Tsar”, Lisa in the „Queen of spades”, Tatiana in „Eugene Onegin” and Iolanta in the opera of the same name are considered and analyzed. Born in the Russian Empire, Russian as a native speaker and brought up in the culture of the Russian emigrants, M. Cebotari interpreted these roles on the stages of Western Europe with enviable perfection and organics, deeply penetrating the essence of the performed part and image.
Keywords: Maria Cebotari, Russian Opera, soprano, performance, analysis