STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
MĂRTURII MEMORIALISTICE INEDITE DESPRE PROFESORUL VICTOR CEAICOVSKI
ARTICOL

Acest studiu memorialistic se referă la o prezentare a unor aspecte biografice din viața lui Victor Ceaicovski, profesor universitar la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București la facultatea de Compoziție și Muzicologie, catedra Teorie – Dirijat – Pedagogie. Studiul are la origine trei elemente care au concurat la realizarea lui. In primul rând, autoarea studiului, profesoara Gabriela Bogos a fost studentă a profesorului Victor Ceaicovski și a avut astfel prilejul de a-l cunoaște îndeapropape nu numai în calitate de dascăl ci și ca mentor care a avut o influență definitorie în specialitatea pe care ulterior a abordat-o, teoria muzicii. În al doilea rând, informațiile biografice principale prezentate în articol au fost redactate pe baza mărturiilor scrise sau orale elaborate de fiica profesorului, doamna Cristina Ceaicovski care, cu multă solicitudine și căldură le-a pus la dispoziție spre a fi publicate. În ultimul rând ne-am dat seama că metodele de predare a teoriei muzicii propuse de profesorul Victor Ceaikovski sunt deosebite și practice, drept pentru care, din anul 2009 am inițiat organizarea unui Concurs național de teoria muzicii „Victor Ceaicovski”, patronat de Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, concurs aflat la editia a-XI în 2019.
Cuvinte-cheie: Victor Ceaikovski, teoria muzicii, solfegiu, dicteu, memorii, biografie

This memorialistic study refers to a presentation of specific biographical aspects of the life of Victor Ceaikovski, university professor at the „Ciprian Porumbescu” Conservatory in Bucharest at the faculty of Composition and Musicology, specializing in musical Theory–Solfeggio–Dictation. This study is based on three elements that competed in this achievement. First of all, the author of the study, Professor Gabriela Bogos, was a student of Professor Victor Ceaikovski and had the opportunity to know him closely, not only as a teacher, but also as a mentor who had a defining influence on the specialty that she subsequently addressed, Music Theory. Secondly, the main biographical information presented in the article was drafted on the basis of written or oral testimonies elaborated by her teacher’s daughter, Ms. Cristina Ceaikovski who, with much kindness and warmth, made them available to be published. Lastly, we realized that the methods of teaching the Theory of Music proposed by Professor Victor Ceaikovski are special and practical, which is why, since 2009, we started organizing a national contest of Music Theory named after „Victor Ceaikovski”, sponsored by the Ministry of National Education, the School Inspectorate of the Municipality of Bucharest, competition at its 11th edition in 2019.
Keywords: Victor Ceaikovski, music theory, solfeggio, dictation, memorialistic, biography