STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
STRING QUARTET В. ЧОЛАКА: ОБРАЗНАЯ ДРАМАТУРГИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТРУКТУРУ ЦИКЛA
ARTICOL

Музыка сочинения лирико-драматического характера отражает широкий спектр чувств и впечатлений, связанных с философской темой «Жизнь и судьба». В данной статье рассматривается проблема конкретного воплощения оригинального замысла автора в создании разветвленной системы тематизма, отразившей образные антитезы – рока и гуманистического начала, уделяется большое внимание вопросам разработки ламентозного тематизма, а также процессу трансформации мелодического тематизма в сонорно-формы, выявляется большая роль имитационно-канонической полифонии в сочетании с гетерофонией и оригинальными приемами полиостинатной техники. В статье прослеживается постепенное доминирование в процессе развития негативного образного начала и его утверждение в финале квартета.
Ключевые слова: квартет, цикл, ламентозный тематизм, сонорно-фактурные формы, имитационно-каноническая полифония, гетерофония, полиостинато

Muzica compoziției lirico-dramatice reflectă o gamă largă de sentimente și impresii asociate temei filosofice „Viața și soarta”. Acest articol examinează problema întruchipării specifice a ideii originale a autorului în crearea unui sistem ramificat de tematism, care reflecta antiteze figurative – rockul și începutul umanist; acordă o mare atenție dezvoltării tematismului lamentabil, precum și procesului de transformare a tematismului melodic în forme sonore; dezvăluie rolul important al polifoniei imitației canonice combinat cu heterofonia și tehnicile originale ale tehnicii poliostinate. În articol se studiază dominanța treptată a principiului imaginativ negativ în procesul de dezvoltare și aprobarea acestuia în finalul cvartetului.
Cuvinte-cheie: cvartet, ciclu structural, tematism lamentabil, forme texturate de sonor, polifonie imitație-canonică, heterofonie, poliostinato

The music of the lyrical-dramatic composition conveys a wide spectrum of feelings and impressions connected with the philosophical theme of «Life and Fate». This article examines the problem of the specific realization of the author’s original idea aimed to create a ramified system of themes reflecting creative antitheses – of fate and of humanistic beginning, it pays great attention to the development of the lamenting themes and the process of transformation of the melodic themes into sonorous forms; reveals the important role of imitation-canonic polyphony combined with heterophony, and the original features of the poliostinato techniques. The article examines the gradual domination of a negative creative beginning in the process of development and its reinforcement in the quartet finale.
Keywords: quartet, cycle, lamenting theme, sound structured forms, imitation-canonic polyphony, heterophony, poliostinato