STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В НАСЛЕДИИ ОЛИВЬЕРА МЕССИАНА: СЛАВКИ ЭРО – КОНЦЕРТ В ГАРИГАХ ОЛИВЬЕ МЕССИАНА В РЕКОНСТРУКЦИИ РОЖЕ МЮРАРО
ARTICOL

Концерт для фортепиано соло Fauvettes de l’Hérault – concert des garrigues/Славки Эро – Концерт в гаригах Оливье Мессиана (1908-1992), фрагменты и эскизы которого были найдены в архивах композитора, реконструирован французским пианистом Роже Мюраро. Премьера произведения состоялась 23 июня 2017 года в Toppan Hall в Токио (Япония) в его исполнении. История замысла и создания эскизов этого инструментального концерта начинается в 1958 году, когда О. Мессиан сделал первые наброски и нотированные записи пения птиц в гаригах Эро. Воссозданная из эскизов композитора пантеистическая картина Славки Эро гармонично дополняет тезаурус музыкальных образов композитора.
Сбор архивных материалов фортепианного концерта, с момента обнаружения в 1995 году, длился до 2015 года. Работа по непосредственному воссозданию партитуры продолжилась в течение последующих двух лет. Славки Эро – концерт в гаригах по форме и принципам организации музыкальной ткани построен на полилоге птиц-солистов, пение которых звучит на фоне тем, отображающих пейзаж этой сцены, и представляет авторскую модель жанра крупной формы, в которой ключевой является идея инструментального театра тем-персонажей.
Ключевые слова: Оливье Мессиан, Роже Мюраро, Славки Эро – концерт в гаригах, интерпретация, реконструкция

Concertul pentru pian solo Fauvettes de l’Hérault – concert des garrigues/Slavki Eро – Concert în garigas de Olivier Messiaen (1908-1992), fragmentele și schițele căruia au fost găsite în arhiva compozitorului, a fost reconstituit de pianistul francez Roger Muraro. Premiera piesei a avut loc la 23 iunie 2017, în sala Toppan Hall din Tokyo (Japonia), în interpretarea maestrului. Istoria concepției artistice și a pregătirii schițelor pentru acest concert instrumental începe în 1958, când O. Messiaen a realizat primele schițe și înregistrări notate ale păsărilor, cântând în garrigas Eро. Renăscută din schițele compozitorului, imaginea panteistă din Slavki Eро completează armonios tezaurul personajelor muzicale ale compozitorului.
Din momentul descoperirii sale – în 1995, colectarea materialelor de arhivă ale Concertului pentru pian a durat până în 2015. În următorii doi ani au continuat lucrările de reconstituire nemijlocită ale partiturii. Slavki Eро – Concert în garrigas, după forma și principiile de organizare ale țesăturii muzicale, este construit pe polilogul păsărilor-soliste, cântarea cărora sună pe fundalul unor teme ce reflectă peisajul acestei scene și reprezintă modelul de autor al genului în forme mari, miezul căruia constă în redarea ideii unui teatru instrumental de personaje tematice.
Cuvinte-cheie: Olivier Messiaen, Roger Muraro, Slavki Herault – concert în garrigas, interpretare, reconstrucție

The Concerto for piano solo Fauvettes de l’Hérault – concert des garrigues / Hérault Warblers – concert in the garrigues by Olivier Messiaen (1908-1992), fragments and sketches of which were found in the composer’s archives, was reconstructed by the French pianist Roger Muraro. The premiere of the work, performed by him, took place on June 23, 2017 at Toppan Hall in Tokyo (Japan). The history of the conception and creation of sketches for this instrumental concerto began in 1958, when O. Messiaen made the first sketches and notated recordings of birds singing in the garrigues of Hérault. The pantheistic painting Fauvettes de l’Hérault, recreated from the composer’s sketches, harmoniously complements the thesaurus of the composer’s musical images. The collection of archival materials of the piano concerto, from the moment of its discovery in 1995, lasted until 2015. The work on the direct reconstruction of the score continued over the next two years.
Fauvettes de l’Hérault – a concert in the garrigues, according to the form and principles of organizing the musical fabric, is built on the polylogue of birds-soloists, whose singing sounds against the background of themes that reflect the landscape of this scene, and represents the author’s model of the genre of a large form, in which the key is the idea of an instrumental theater of theme – characters.
Keywords: Olivier Messiaen, Roger Muraro, Fauvettes de l’Hérault – concert des garrigues, interpretation, reconstruction