STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
ОБРАЗ ФЛЕЙТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЮЖНОУКРАИНСКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ОЛЕГА ТАГАНОВА)
ARTICOL

Произведения для флейты (сольные, ансамблевые, концертные) составляют значительную часть творческого наследия южно-украинских композиторов. Значительный интерес составляет цикл пьес для флейты соло «Лепестки на снегу» современного николаевского композитора Олега Таганова. Круг выразительных средств, задействованных в сочинении автора, ярко выразителен и остро современен. В статье выявляется тесная связь в произведении содержательной и технической сторон. Указанная гармония образности и композиторской техники обусловлена своеобразием программы цикла, основой которой стали стихи известных японских поэтов 12 столетия.
Ключевые слова: южно-украинская композиторская школа, Олег Таганов, флейтовая музыка, японская поэзия Средневековья, цикл для флейты соло, «Лепестки на снегу», программность, современный музыкальный язык

Compozițiile pentru flaut (solo, ansamblu, concert) reprezintă o parte semnificativă a patrimoniului creativ al compozitorilor sud-ucraineni. Un interes deosebit prezintă ciclul de piese pentru flaut solo „Petale în zăpadă” ale compozitorului modern Oleg Taganov din orașul Nikolaev. Gama mijloacelor expresive folosite în compoziția autorului este expresivă și contemporană. Articolul dezvăluie legătura indisolubilă între elementele de conținut și cele tehnice. Armonia între imaginea plastică și tehnica compozițională se datorează originalității programului ciclului, baza căruia a fost formată pe versurile unor poeți japonezi celebri din secolul XII.
Cuvinte-cheie: școala de compoziție sud-ucraineană, Oleg Taganov, muzică la flaut, poezia japoneză din Evul Mediu, ciclu pentru flaut solo „Petale în zăpadă”, programatic, limbaj muzical modern

Works for flute (solo, ensemble, concert) represent a significant part of the creative heritage of South Ukrainian composers. Of considerable interest is the cycle of pieces for flute solo „Petals in the Snow” by the contemporary composer Oleg Taganov from the city of Nikolaev. The range of expressive means used in the author’s composition is vividly expressive and modern. The article reveals a close relationship of the content and technical elements. The indicated harmony of the plastic imagery and composition technique is due to the originality of the cycle program, which was based on some poems by famous Japanese poets of the 12th century.
Keywords: South-Ukrainian composition school, Oleg Taganov, flute music, Japanese poetry of the Middle Ages, cycle for flute solo, “Petals in the Snow”, programming, modern musical language.