STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
CONTINUUM ДЖАКО ПАСТОРИУСА ДЛЯ БАС-ГИТАРЫ: ЗАМЫСЕЛ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СПЕЦИФИКА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ARTICOL

Статья посвящена анализу музыкального произведения Джако Пасториуса для бас-гитары «Continuum», отличающегося оригинальным композиторским замыслом, ярким фактурным изложением музыкальной ткани. Особое внимание уделяется богатству исполнительских приeмов на безладовой бас-гитаре, основанных на трeхслойной линеарной фактуре.
Ключевые слова: Джако Пасториус, Continuum, безладовая бас-гитара, трѐхслойная линеарная фактура

Articolul este dedicat analizei operei muzicale pentru chitară-bas „Continuum” a lui Jaco Pastorius, care se remarcă prin conceptul componistic original și prezentarea vie a țesăturii muzicale. O atenție deosebită este acordată bogăției tehnicilor interpretative pe basul fără freză, bazat pe o textură liniară alcătuită din trei straturi.
Cuvinte-cheie: Jaco Pastorius, Continuum, bas fără freză, textură liniară cu trei straturi

The article is devoted to the analysis of the musical work of Jaco Pastorius for bass guitar “Continuum”, which is distinguished by its original composition concept and a vivid presentation of the musical texture. Particular attention is paid to the wealth of performing techniques on fretless bass based on a three-layer linear texture.
Keywords: Jaco Pastorius,”Continuum”, fretless bass, three-layer linear texture