STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ANALIZA INTERPRETATIVĂ: ÎNCERCARE DE DEFINIŢIE
ARTICOL

Sintagma analiza interpretativă este compusă din doi termeni – analiză și interpretare, ambii pe cât de simpli și clari, la prima vedere, pe atât de complecși și vagi (dacă nu chiar confuzi), la o încercare de defi nire și înţelegere. Raportat la studiul știinţific, termenul analiză definește o metodă de cercetare bazată pe examinarea întregului, disociat, în prealabil, pe părţi sau elemente, cu scopul cunoașterii lor și explicării relaţiilor care există între aceste părţi sau elemente. Cele două cuvinte care definesc procesul de redare sonoră a unei partituri muzicale – executare (în engleză: performance; în rusă: исполнение) și interpretare (interpretation/интерпретация) – în anumite contexte sunt văzute ca sinonime echivalente, dar mai frecvent definesc demersuri, atitudini și rezultate diferite. Primul cuvânt se limitează la o reproducere adecvată a partiturii, la însuși procesul de cântare a unei lucrări muzicale cu vocea sau la un instrument, în timp ce al doilea cuvânt presupune ceva mai mult – o întruchipare artistică a unei opere care îi conferă un anumit înţeles. Pornind de la aceste deosebiri esenţiale, în prezentul articol se încearcă defi nirea conceptului de analiză interpretativă.
Cuvinte-cheie: analiză muzicală, analiză interpretativă, executare, interpretare, operă muzicală

The phrase interpretative analysis is composed of two terms – analysis and interpretation, bohh seemingly simple and clear at a first glance, but complex and vague (if not confusing) in an attempt at definition and understanding. Related to  the scientific study, analysis defines a research method based on the examination of the whole, divided in advance in parts or elements, in order to understand them and explain the relationships that exist between these parts or elements. The two words that defi ne the process of sound reproduction of a musical score – performance and interpretation are seen in certain contexts as equivalent synonyms, however more oft en they define different approaches, attitudes and results. The first is limited to an adequate reproduction of the score, to the very process of singing a musical work with the voice or an instrument, while the second involves something more – an artistic embodiment of a work that gives it a certain meaning. Starting from these essential differences, in this article, we try to define the concept of interpretive analysis.
Keywords: musical analysis, interpretative analysis, performance, interpretation, musical work