STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ASPECTE ALE ACTULUI INTERPRETĂRII ÎN CADRUL FANFAREI ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
ARTICOL

În acest articol ne propunem să analizăm unele aspecte legate de procesul interpretativ ce se produce în cadrul fanfarei Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Repertoriul abordat variază de la lucrări de popularitate şi divertisment la cele din creaţia academică. Totuşi, dominant pentru acest tip de fanfară sunt producţiile academice din diferite perioade ale istoriei muzicii. Actul interpretativ, în mare parte, refl ectă tipul de creaţie abordat şi este direcţionat spre redarea plenară a conţinutului şi specificului lucrării. Acest fapt îşi lasă amprenta asupra actului execuţiei de ansamblu. Operaţiunea interpretării însumează câţiva factori esenţiali care se afl ă într-o interdependenţă reciprocă şi anume: stilul şi genul creaţiei, perioada istorică, personalitatea autorului, aranjamentul, acţiunile dirijorului, atmosfera psiho-emoţională, nivelul de instruire a studenţilor.
Cuvinte-cheie: interpretare, fanfară, grup instrumental, aranjament, creaţie, stil, gen, dirijor, tempo, nuanţe dinamice, frază

In this article we propose to analyze some aspects related to the interpretive process that occurs within the Marching Band of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. The repertoire approached, varies from works of popularity and entertainment, to those of academic creation. However, dominant for this type of fanfare are academic productions from different periods of music history. The interpretative act, for the most part, reflects the type of creation approached and is directed towards the full rendering of the content and stylistic specifics of the work. The operation of the interpretation sums up several essential factors, which are in a mutual interdependence, namely: the style and genre of the creation, historical period, personality of the actor, arrangement, the actions of the conductor, the psycho-emotional atmosphere, the level of instruction of the students.
Keywords: interpretation, fanfare, instrumental group, arrangement, style, genre, conductor, tempo, dynamic nuances, phrase