STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
SINTEZA DE GENURI ÎN ARTA MUZICALĂ – UN IMPERATIV AL COMPONISTICII CONTEMPORANE
ARTICOL

Varietatea de genuri muzicale abordate în arta componistică şi interpretativă din epoca contemporană, efectiv, a generat ideea de aplicare sintetică a acestora în procesul de creaţie muzicală. Potenţialitatea varietăţilor de limbaj muzical, tehnicile compoziţionale şi cele interpretative generează o motricitate continuă în explorarea unui spectru larg de motive şi subiecte ‒ de la cele istorico-mitologice la cele moderne globale. Conceptual, aceste realităţi implică şi imperativul sintezei de genuri în arta muzicală. Epoca contemporană abundă de experimente în acest sens, prin depăşirea unor clişee şi cucerirea unor noi planuri de expresie. În studiul dat, intenţionez să relev tendinţe de resort creativ în componistica contemporană, care au drept consecinţă sinteza de genuri tipizate.
Cuvinte-cheie: genuri muzicale, sinteză, experiment, fuziune de genuri, creaţii-sinteză, genuri structural-clasice, tendinţe de resort creativ

The variety of musical genres approached in the compositional and interpretive art of the contemporary era, effectively, generated the idea of their synthetic application in the process of musical creation. The potential of the musical language varieties, compositional and interpretive techniques generate continuous motor skills in exploring a wide range of motives and subjects – from the historical-mythological to modern global ones. Conceptually, these realities also imply the imperative of the synthesis of genres in the art of music. The contemporary era abounds in experiments in this regard, by overcoming some clichés and conquering new plans of expression. In this study, I intend to highlight creative tendencies in contemporary composition, which result in a synthesis of standardized genres.
Keywords: musical genres, synthesis, experiment, fusion of genres, creations-synthesis, structural-classical genres, creative tendencies