STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
VALORIFICAREA MIJLOACELOR TEHNICO-EXPRE SIVE ALE TROMPETEI ÎN LUCRAREA IMPROVIZAŢIE DE VLADIMIR ROTARU
ARTICOL

Lucrările camerale pentru trompetă ale compozitorilor din Republica Moldova prezintă un interes deosebit pentru cercetare, atât din punct de vedere tematic şi structural cât şi interpretativ. Ele tratează pe larg mijloacele tehnice şi expresive ale acestui instrument. În acest articol ne propunem să analizăm aspectul interpretativ şi să evidenţiem particularităţile de execuţie în lucrarea „Improvizaţie” pentru trompetă şi pian de Vladimir Rotaru. Menţionăm o textură melodică axată pe salturi la diferite intervale, în special, cvarte mărite şi cvinte micşorate, astfel interpretul trebuind să demonstreze abilităţile tehnice.
Deşi piesa este scurtă ca durată, ea necesită o pregătire de înalt nivel profesionist al trompetistului (chiar şi din punct de vedere al rezistenţei fi zice), deoarece exploatează un diapazon larg al trompetei in B şi conţine elemente ornamentale ce ne amintesc de melodiile folclorice.
Cuvinte-cheie: trompetă, Vladimir Rotaru, Improvizaţie, interpretare, mijloace tehnice şi expresive, precizie în intonaţie, ritm, ornament, diapazon

The chamber music for trumpet of composers from the Republic of Moldova is of particular interest for research both from the thematic and structural point of view, and that of performance. It deals extensively with the technical and expressive
capacities of this instrument. In this article, we propose to analyze the interpretative aspect and to highlight the peculiarities of execution in the piece for trumpet and piano”Improvisation” by Vladimir Rotaru. We mention a melodic texture focused on vaults at diff erent intervals, especially enlarged fourths and diminished fi ft hs, so that the performer will have to demonstrate his technical skills. Although the piece is short in duration, it requires a high level of professional training of the trumpeter (even in terms of physical resistance), because it also exploits a wide diapason of the trumpet in ‘B’, and contains ornamental elements that remind us of folk melodies.
Keywords: trumpet, Vladimir Rotaru, Improvisation, technical and expressive capacities, precision in intonation, rhythm, ornament, diapason