STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ARTA CINEMATOGRAFICĂ ȘI POEZIA: INTERFERENŢA LIMBAJELOR
ARTICOL

Acest studiu explorează relaţia dintre fi lm şi literatură. Pornind de la problematica definirii poeticului şi filmului poetic, articolul analizează specificul cinematografiei naţionale din Republica Moldova. Autorul încearcă să definească filmul poetic moldovenesc prin intermediul analizei comparative a lucrărilor celor mai proeminenţi istorici, critici şi cercetători în domeniul filmului moldovenesc de ficţiune şi non-ficţiune – Ana-Maria Plămădeală şi Dumitru Olărescu. Această analiza ştiinţifică comparativă scoate în evidenţă trăsăturile cinematografiei naţionale şi identifică motivele principale ale acesteia.
Cuvinte-cheie: arta cinematografică, poezie, interferenţă, valorificarea artelor, filmul poetic moldovenesc

This study explores the relationship between film and literature. Starting from the issue of defining the poetic and the poetic film, the study analyzes the specifics of the national cinema from the Republic of Moldova. The author tries to define the Moldovan poetic film through the comparative analysis of the works of the most prominent historians, critics and researchers in the field of Moldovan fiction and non-fiction cinema – Ana Maria Plămădeală and Dumitru Olărescu. This comparative scientific analysis highlights the features of national cinema and identifies its main motives.
Keywords: cinematographic art, poetry, interference, capitalization of arts, Moldovan poetic film