STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ARTA COREGRAFICĂ – ÎNTRE PRACTICA ARTISTICĂ ȘI FORMA DE CUNOAȘTERE
ARTICOL

Provocările, cărora societatea este nevoită să le facă faţă, impun analizarea faptului dacă dansul şi coregrafi a mai pot sau nu dezvolta o relaţie liniară şi, de aici – necesitatea definirii unor noi concepte şi metodologii. Articolul de faţă examinează modul în care se produce separarea actului coregrafi c de contextul istoric al dansului, insistând asupra perspectivei în care acesta este generat de activitatea creatoare a aranjării condiţiilor pentru ca ceva să se întâmple.
Cuvinte-cheie: coregrafie, cinema, artă coregrafică, dans, avangardă, film experimental

The challenges that society has to face require the analysis of whether or not dance and choreography can still develop a linear relationship and thus, the need to defi ne new concepts and methodologies. This article examines how the choreographic act is separated from the historical context of dance, insisting on the perspective in which it is generated by the creative activity of arranging the conditions for something to happen.
Keywords: choreography, cinema, choreographic art, dance, avant-garde, experimental fi lm