STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
FORMA ARTISTICĂ ÎN SCULPTURA LUI OLEG DOBROVOLSCHI
ARTICOL

Conţinutul articolului se referă la o experienţă artistică din prezent a sculptorului Oleg Dobrovolschi care s-a clădit pe experienţa artistică din trecut, oferind apoi un suport tehnologic pentru creaţiile sale viitoare. Metodele şi tehnicile însuşite de-a lungul timpului, experienţa şi efortul propriu al autorului au contribuit la crearea unor forme plastice moderne şi expresive.
Materialele, instrumentele specifi ce sculpturii au fost folosite de el într-un mod unic şi personal. Procesul de creaţie propriu-zis rămâne a fi ceva diferit de cel existent, deductiv, inductiv, sugestiv, perceput şi înţeles, dar şi diferit de natură. Astfel, o formă preluată din natură şi transformată plastic poate deveni o formă artistică. Simbioza dintre toate acestea – materiale, tehnici şi procesul de creaţie, mânuite cu măiestrie de spiritul creator al artistului, produce opera de artă. Forma artistică creată în sculptura lui Oleg Dobrovolschi dobândeşte astfel valenţe estetice de educaţie a societăţii şi aduce un plus la schimbarea ei.
Cuvinte-cheie: sculptură, formă, structură, tehnici, compoziţie, ceramică, metode

The content of the article refers to a current artistic experience of the sculptor Oleg Dobrovolschi that built himself on the artistic foundation of the past, then providing a solid support for future creations. The methods and techniques that we have learned over time, through our own experience and effort, have contributed to the creation of modern and very expressive plastic forms. The materials, the specific tools of the sculpture, I used in a unique and personal way. The creative process, itself, remains something different from existing, deductive, inductive, suggestive, perceived and understood, but also different in nature. Thus, a form taken from nature and transformed into plastic can become an artistic form. The symbiosis of all this: materials, techniques and the creative process, masterfully handled by the creative spirit, produces the work of art. The artistic form created in sculpture now acquires aesthetic values of society’s education and brings a plus to its change.
Keywords: sculpture, shape, structure, techniques, composition, ceramics, methods