STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂŢI – MINI-STUDIU PE TEXT
ARTICOL

În 2020, în cadrul unei rezidenţe de scriere dramatică, au fost produse patru texte, scrise de către patru tineri autori din Republica Moldova. Aceste texte ne dezvăluie tot atâtea tipuri de explorări identitare, care pot fi privite atât sociologic cât şi psihologic: drumul către maturizare al unei tinere femei, zbaterea unei femei-artist pentru a-şi găsi locul în familie, dar şi în societate; trecutul recent difi cil şi greu de asimilat; tranziţia într-o lume fantastică atunci când realitatea lasă de dorit.
Cuvinte-cheie: rezidenţă de scriere dramatică, identitate, dualitate, criză, Transnistria

In 2020, in a dramatic writing residency were produced four texts, written by four young authors from Moldova. These texts reveal as many types of identity explorations that can be viewed both sociologically and psychologically: the road to maturity of a young woman; the struggle of a female artist to find her own place within the family and society; the difficult and hard to assimilate recent past; the flight into a fantasy world when reality leaves much to be desired.
Keywords: drama residency, identity, duality, crisis, Transnistria