STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
PROFESORUL DE ACTORIE – ELEMENT PRINCIPAL ÎN VIITOAREA CREAŢIE ACTORICEASCĂ
ARTICOL

Scopul acestei lucrări este de a sublinia şi a reaminti rolul important al profesorului de actorie în dezvoltarea artistică a actorului. Se va evidenţia şi dimensiunea pedagogică a regizorului în lucrul cu actorul. Arta actorului se afl ă într-o fi rească şi continuă mişcare şi dezvoltare, însă cunoştinţele dobândite la orele practice de actorie pe scena studenţiei ar trebui să rămână imuabile, chiar dacă arareori sunt ignorate şi chiar dinadins uitate. Pentru a nu ne pierde identitatea creatoare în vârtejul modernizării, câteodată, forţate a acestei arte, întoarcerea la modelele autentice dezvăluite în şcoală devine o necesitate stringentă.
În acest context, profesorul de actorie ajunge să fi e pionul principal în formarea şi dezvoltarea universului interior al studentului – viitor actor profesionist. K.S. Stanislavski se încadrează în modelul incontestabil al transformării artistice: de la amator – la profesionist, de la căutător – la pedagog.
Cuvinte-cheie: profesor, student, actor, Stanislavski, regizor

The purpose of this work is to highlight and remind the importance of the acting teacher in the artistic development of the actor. The pedagogical dimension of the director in working with the actor will also be highlighted. The actor’s art is in a natural and continuous movement and development, but the knowledge acquired in acting practice, on the student stage, should remain immutable, even if it is rarely ignored and even deliberately forgotten. In order not to lose our creative identity in the whirlwind of sometimes forced modernization of this art, a return to the authentic models revealed in school becomes an urgent necessity. In this context, the acting teacher becomes the main pawn in the formation and development of the student’s interior world, the future professional actor. K.S. Stanislavsky fi ts into the undeniable pattern of artistic transformation: from the amateur to the professional, from the seeker to the pedagogue.
Keywords: teacher, student, actor, Stanislavsky, director