STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
REGELE LEAR DE W. SHAKESPEARE – VIZIUNE REGIZORALĂ ȘI ACTORICEASCĂ (LA „EUGENE IONESCO”)
ARTICOL

În articol este analizată realizarea scenică a piesei „Regele Lear” de Shakespeare la Teatrul Naţional „E. Ionesco” din Chişinău. Se insistă asupra regiei spectacolului, scoţându-se în evidenţă o serie de procedee utilizate de regizor: antiteza, paralelismul, inelul compoziţional. Totodată, sunt remarcate câteva aspecte privind scenografia şi acţiunea piesei. Jocul actoricesc, relaţia „text dramatic – spectacol”, modalitatea de mediere între spectator şi spectacol sunt alte aspecte importante abordate de autor.
Cuvinte-cheie: spectacol, piesă, regie, acţiune scenică, actor, spectator, actor, joc actoricesc, compoziţie, procedee de compoziţie

The article analyzes the stage performance of the play „King Lear”by Shakespeare at the National Theater„E. Ionesco” from Chisinau. Emphasis is laid on directing the show, highlighting a series of procedures used by the director: antithesis, parallelism, compositional ring. At the same time, some aspects regarding the scenography and the action of the play are pointed out. The acting , the „dramatic text – show” relationship, the way of mediating between the audience and the show are other important aspects approached by the author.
Keywords: show, play, directon, stage action, actor, audience, actor, acting, composition, composition techniques