STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDIO ȘI A UNEI RECEPTĂRI CORECTE ȘI EFICIENTE A TEXTELOR DIN PICTURILE MURALE
ARTICOL

Autorul punctează repere pentru o receptare corectă şi efi cientă a textelor din picturile murale, defi nind şi redefi nind, structurând şi comentând termenii defi nitorii ai celor două noţiuni: textul şi receptarea artistico-plastică. Accentul se pune pe specificul receptării imaginii artistico-plastice, care este diferită epistemic şi praxiologic de receptarea obişnuită.
Totodată, se pune în valoare şi percepţia spaţiului vizual, în care sunt integrate imaginile şi textul însoţitor. Este abordată relaţia dintre cele două noţiuni text şi imagine în cadrul operelor de artă vizuală, importanţa lor fiind potenţată de statutul imaginii, ca produs al unei interacţiuni între emiţător şi receptor şi, în acelaşi timp, ca loc de trecere către mentalitatea care a generat-o. Fiind vorba despre reprezentări incluse într-un program iconografi c, sunt evidenţiate trăsăturile definitorii ale icoanei ca obiect de reprezentare a unui text şi ca obiect-mijloc de transmitere/comunicare a unui mesaj înscris/implicit genului.
Cuvinte-cheie: imagine, text, inscripţie, pictura murală, simbol, semn, percepţie vizuală

The author points out landmarks for a correct and efficient reception of the texts from the mural paintings, defining and re-defining, structuring and commenting on the defining terms of the two notions: the text and the artistic-plastic reception.
The emphasis is on the specifi city of the reception of the artistic-plastic image, which is epistemic and praxiologically different from the usual reception.
At the same time, the perception of the visual space is highlighted, in which the images and the accompanying text are integrated. It addresses the relationship between the two notions of text and image in visual art works, their importance being enhanced by the status of the image, as a product of an interaction between sender and receiver and, at the same time, as a place of transition to the mentality that generated a. Being about representations included in an iconographic program, the defining features of the icon are highlighted – as an object of representation of a text and as an object-means of transmitting / communicating a written message/implicit to the genre.
Keywords: image, text, inscription, mural, symbol, sign, visual perception