STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
SUSTENABILITATEA – TRENDUL ACTUAL ÎN INDUSTRIA DE MODĂ CONTEMPORANĂ
ARTICOL

Autorul relatează despre impactul negativ al industriei de modă care are o influenţă majoră asupra mediului, fiind responsabilă pentru poluarea apelor, pentru emisiile de carbon şi pentru cantităţile mari de deşeuri. În articol sunt relatate problemele actuale cauzate de dezvoltarea rapidă ale acestei industrii. Se argumentează că identifi carea proceselor care sunt cele mai dăunătoare mediului în lanţul de producţie şi acţiune a industriei fashion ar putea aduce o contribuţie semnificativă la schimbările climatice. În acest sens, autorul afirmă că toţi participanţii la aceste procese trebuie să depună eforturi pentru a regândi producţia şi profi tabilitatea industriei textile, excluzând metodele care dăunează mediului.
Cuvinte-cheie: modă rapidă, industria de modă, deşeuri textile, schimbări climatice, dezvoltare durabilă, fibre ecologice

The author talks about the negative impact of the fashion industry that vastly aff ects the environment, being responsible for the water pollution, carbon emissions and great quantities of waste. This article emphasises all the actual problems caused by the development of this industry. It mentions that the identifi cation of the processes that damage the environment the most from the chain of production and activity of the fashion industry, may contribute significantly against climate changes. By supporting this idea, the author says that all the participants in this process have to make great efforts to reorganise the production and the profit of the textile industry, excluding the methods that damage the environment.
Keywords: fast fashion, fashion industry, textile waste, climate changes, sustainable development, ecological fibers