STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
PRECURSORII ISTORICI AI TEATRULUI DE OPERĂ
ARTICOL

Prezentul articol propune o incursiune în evoluţia istorică a celor două forme de artă care au stat la baza spectacolului liric: muzica şi teatrul, conf gurând traiectoria lor în diferite timpuri şi culturi. Muzica şi teatrul au coexistat într-o relaţie de interferenţă încă înainte de afirmarea identităţii conştientizate cu specific propriu, au performat şi s-au completat reciproc în cadrul manifestărilor cu caracter sincretic. Naşterea operei ca gen muzical-teatral de la sfârşitul secolului XVI reflectă creaţia de mare anvergură a mişcărilor artistice şi intelectuale renascentiste şi semnifică plenitudinea unei aserţiuni cultural-artistice dobândite de-a lungul mai multor secole.
Cuvinte-cheie: operă, muzică, teatru, istoria muzicii, istoria teatrului, spectacol, artă

This present article proposes a journey into the historical evolution of the two art forms that stood at the foundation of the lyrical performance: music and theatre, shaping their trajectory in different times and cultures. Music and theater have been coexisting in a relationship of interference since before the assertion of self-specific awareness, they have performed and complemented each other in syncretic manifestations. The birth of the opera as a musical-theatrical genre at the end of the 16th century reflects the large-scale creation of the Renaissance artistic and intellectual movements and signifies the fullness of a cultural-artistic assertion acquired over the course of many centuries.
Keywords: opera, music, theater, music history, theater history, performance, art