STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
TEORII DESPRE INDUSTRIA MUZICALĂ: ANALIZA ABORDĂRILOR SOCIO-CULTUROLOGICE
ARTICOL

Cercetarea abordărilor social-culturologice ale industriei muzicale este motivată de actualitatea şi importanţa fenomenului vizat. Prin demersul nostru ştiinţific ne propunem să sistematizăm teoriile care oferă răspunsuri ştiinţifice la problemele existente ale industriei muzicale. Aprecierea complexă a semnificaţiei şi confl uenţei dintre muzică şi industrie s-a realizat prin analiza teoriilor şi conceptelor social-culturologice încadrate în diferite paradigme socio-culturale şi socio-economice, care au avut în vizorul cercetării atât aspecte evolutive ale activităţii muzicale din lume cât şi aspecte de conţinut, funcţionalitate şi impact cultural asupra societăţii. Rezultatul cercetării, obţinut în urma analizei a peste o sută de surse bibliografice tematice, stabileşte traseul evoluţiei diferitor concepte şi teorii despre industria muzicală, evidenţiază cele mai relevante teorii şi sistematizează bibliografia de referinţă pentru o reconsiderare proprie a termenului de industrie muzicală.
Cuvinte-cheie: industria muzicală, teorii, concepte, fenomen socio-cultural, bibliografie, reconsiderarea industriei muzicale

The study of the socio-cultural approaches of the music industry is motivated by the topicality and importance of the targeted phenomenon. Through our scientific approach we aim to systematize the theories that provide scientific answers to the existing problems of the music industry. The comprehensive assessment of the significance and confl uence between music and industry was made by analyzing the theories and socio-cultural concepts framed in different socio-cultural and socio-economic paradigms, which focused on research both evolutionary aspects of music activity in the world and aspects of content, functionality and cultural impact on society. The research result, obtained from the analysis of over a hundred thematic bibliographic sources, establishes the evolution of different concepts and theories about the music industry, highlights the most relevant theories and systematizes the reference bibliography for a reconsideration of the term music industry.
Keywords: music industry, theories, concepts, socio-cultural phenomenon, bibliography, reconsideration of the music industry