STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
VALENŢE SEMIOTICE ȘI ASOCIATIV-SIMBOLICE ALE FORMEI ÎN PICTURĂ
ARTICOL

Forma reprezintă confi guraţia exterioară, înfăţişarea sub care se prezintă obiectele şi lucrurile din lumea înconjurătoare.
În artele plastice forma se constituie în rezultatul procesului de creaţie şi include ideea sau conceptul ce stă la baza operei. Forma, în dependenţă de configuraţiile ei, acţionează direct asupra percepţiei, accesând cele mai adânci nivele asociativ-intuitive ale memoriei prin mecanisme psihice speciale. Creierul uman preferă lucrurile şi formele simple, ordonate, pe care instinctiv le consideră mai sigure şi productive; confruntându-se cu formele complicate, creierul tinde să le reducă mental la forme mai simple. Toate formele din univers pot fi simplifi cate şi readuse conştient la forme geometrice mai simple, principiu acceptat mai ales în pictură şi desen.
Cuvinte-cheie: formă artistică, formă plastică, formă picturală, forme geometrice, simbol geometric

The form represents the external confi guration, the appearance under which the objects and things of the surrounding world are presented. In the fi ne arts, form is the result of the creative process and includes the idea or concept that underlies the artwork. The form, depending on its configurations, acts directly on the perception, accessing the deepest associative – intuitive levels of memory, through special psychic mechanisms. Th e human brain prefers simple and orderly things and forms, which it instinctively considers safer and more productive; facing complicated forms, the brain tends to mentally reduce them to simpler forms. All shapes in the universe can be simplifi ed and consciously brought back to simpler geometric shapes, a principle accepted especially by painting and drawing.
Keywords: artistic form, plastic form, pictorial form, geometric shapes, geometric symbol