STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ПЕРИОД В ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.02

В статье рассматриваются основных этапы становления и развития теории периода: анализируетсяbтрактовка этой формы в работах А.Б. Маркса, Г. Римана, русских музыковедов И. Способина, Ю. Тюлина, Л. Мазеля, В. Цуккермана и других. Характеризуется двойственная природа периода в связи с его одновременной принадлежностью к синтаксическому и композиционному уровням музыкальной формы. Выделяются два подхода к пониманию данной структуры – метро-тектонический и содержательно-функциональный. Делается вывод о том, что качества экспозиционности и завершенности периода обеспечиваются его тяготением к периодичности структуры, гармонической замкнутостью и функциональной уравновешенностью составных элементов.
Ключевые слова: период, предложение, мотив, кадансовый оборот, экспонирование

În articol se examinează principalele etape ale formării şi dezvoltării teoriei perioadei: este analizată interpretarea acestei forme în lucrările lui A.B. Marx, H. Riemann, a muzicologilor ruşi I. Sposobin, Iu. Tiulin, L. Mazel, V. Ţukerman şi alţii. Natura duală a perioadei este caracterizată în legătură cu apartenenţa sa simultană la nivelurile sintactic şi compoziţional ale formei muzicale. Se evidenţiază două abordări în înţelegerea acestei structuri – metro-tectonică şi de conţinut şi funcţia compoziţională. Se concluzionează că însuşirile esenţiale de expunere şi completitudine ale perioadei sunt furnizate de atracţia sa faţă de periodicitatea structurii, închiderea armonică şi echilibrul funcţional al elementelor constitutive.
Cuvinte-cheie: perioadă, propoziţie, motiv, turaţie cadenţială, expunere

The article examines the main stages in the formation and development of the theory of the period: there is an analysis of the interpretation of this form in the works of A.B. Marx, G. Riemann, the Russian musicologists I. Sposodin, Yu. Tyulin, L. Mazel, V. Tsukerman and others. The dual nature of the period is characterized in connection with its simultaneous belonging to the syntactic and compositional levels of musical form. There are two approaches to understanding this structure – metro- tectonic and content-functional. It is concluded that the qualities of expositionality and completeness of the period are provided by its attraction to the periodicity of the structure, harmonic closure and functional balance of the constituent elements.
Keywords: period, phrase, motive, cadence turnover, exposition