STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
РАПСОДИЯ ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО КОМПОЗИТОРА ЛИВИУ ШТИРБУ В КОНТЕКСТЕ АССИМИЛЯЦИИ СТИЛЕВЫХ И ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.06

Композиторское творчество Ливиу Штирбу – пример органичного взаимодействия идиом музыки профессиональной европейской традиции, национального фольклора и массовой музыкальной культуры. Цель авторов настоящей статьи состоит в выявлении уникальной концепции Рапсодии для скрипки, виолончели и фортепиано, возникшей как результат взаимодействия академической традиции, с одной стороны, и рок-музыки и джаза, с другой. Влияние академической музыкальной культуры обнаруживается в использовании жанровых признаков скерцо, марша, концерта, в то время, как метроритмические особенности данного опуса близки феноменам массовой музыкальной культуры.
Ключевые слова: рапсодия, фортепианное трио, Ливиу Штирбу, джаз, рок, импровизация, инструментальный концерт, массовая музыкальная культура

Creaţia componistică a lui Liviu Ştirbu este un exemplu de interacţiune organică a ideomelor muzicii de tradiţie profesională europeană, a folclorului naţional şi culturii muzicale de masă. Autorii articolului şi-au pus scopul de a scoate în evidenţă conceptul unic al Rapsodiei pentru vioară, violoncel şi pian, care a apărut în rezultatul interacţiunii muzicii de tradiţie academică, pe de o parte, şi a muzicii rock şi jazz, pe de altă parte. Influenţa muzicii de tradiţie academică se regăseşte în utilizarea trăsăturilor genuistice de scherzo, marş şi concert, iar aspectele metroritmice ale opusului dat sunt aproape fenomenelor culturii muzicale de masă.
Cuvinte-cheie: rapsodie, trio de pian, Liviu Ştirbu, jazz, rock, improvizaţie, concert instrumental, cultură muzicală de masă

The composition creation of Liviu Stirbu is an example of organic interaction of the idioms of music of European professional tradition, national folklore as well as mass musical culture. The purpose of the authors of this article is to reveal the unique concept of Rhapsody for violin, cello and piano that emerged as a result of the interaction of music of academic tradition, on the one hand, and rock and jazz music, on the other. The influence of academic musical culture is found in using the genre features of scherzo, march and concerto, while the metro-rhythmic aspects of this opus are close to the phenomena of mass musical culture.
Keywords: rhapsody, piano trio, Liviu Stirbu, jazz, rock, improvisation, instrumental concerto, mass music culture