STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ М. ЧЕБОТАРИ В МОНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.08

В статье содержится информация о монографических исследованиях по биографии выдающейся певицы и киноактрисы первой половины ХХ в. Марии Чеботари. Жизнь и творчество примадонны интересовали ее современников и продолжают занимать авторов ныне живущих — представителей разных стран, специализаций. В данном контексте описаны и проанализированы наиболее важные их труды (книги, брошюры, статьи), представляющие научную ценность. Несмотря на то, что жизнеописание М. Чеботари представлено достаточно широко, оно может быть дополнено новыми наработками, ввиду огромного художественного наследия артистки.
Ключевые слова: Мария Чеботари, певица, киноактриса, жизнеописание, монографические исследования

Articolul conţine informaţii despre studiile monografice care investighează viaţa şi activitatea de creaţie a remarcabilei cântăreţe şi actriţe de film din prima jumătate a secolului XX–Maria Cebotari. Acest subiect a constituit un domeniu de cercetare atât pentru autorii de monografii contemporani primadonei cât şi pentru cei din zilele noastre – reprezentanţi ai diferitor ţări şi specializări. În acest context, în articol sunt descrise şi analizate cele mai importante dintre aceste lucrări cărţi, broşuri, articole, care prezintă valoare ştiinţifică. Implicit faptului că viaţa şi activitatea artistică a Mariei Cebotari este descrisă detaliat, mai rămâne loc pentru noi investigaţii datorită moştenirii culturale incomensurabile şi enigmatice pe care a lăsat-o posterităţii celebra cântăreaţă.
Cuvinte-cheie: Maria Cebotari, cântăreaţă, actriţă de film, biografie, cercetare monografică

The article contains information about the monographic studies, which investigate the biography of the outstanding singer and film actress of the first half of the 20th century – Maria Cebotari. This subject constituted a field of research both for the authors of monographs contemporary to the prima donna and those of our days – representatives of different countries and specializations. In this context, the most important of their works (books, brochures, articles), which have scientific value are described and analyzed. Although M. Cebotari`s biography is widely presented, it can be supplemented with new investigations, thanks to the immense artistic heritage of the diva.
Keywords: Maria Cebotari, singer, film actress, biography, monographic research