STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ВЛАДИМИРА РОТАРУ: ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА, КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.10

Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару давно вошла в педагогический репертуар класса камерного ансамбля Академии музыки, театра и изобразительных искусств, поскольку отличается оригинальностью замысла и яркой образностью. Соната показательна также с точки зрения преломления в ней типичных черт стиля автора, связанных с опорой на национальный фольклор. В настоящей статье предлагается анализ музыкального языка, композиции и драматургии этого произведения, поскольку понимание особенностей образного развития и структурного оформления музыки необходимы музыкантам для выработки адекватной исполнительской версии. Делается вывод, что двухчастная структура сонаты отражает типичное для молдавского фольклора сочетание дойны и танца, а сложная интонационно-ритмическая организация придает произведению современный характер.
Ключевые слова: Владимир Ротару, соната для скрипки и фортепиано, музыкальная форма, фольклорный элемент, интерпретация, педагогический репертуар, камерный ансамбль

Sonata pentru vioară şi pian de Vladimir Rotaru a fost inclusă de mult timp în repertoriul pedagogic al clasei ansamblului cameral a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, deoarece se distinge prin originalitatea concepţiei сomponistice şi a conţinutului ideatic. Sonata este, de asemenea, reprezentativă din punct de vedere a trăsăturilor stilistice ale autorului asociate cu influenţa folclorului naţional. În articol este efectuată analiza limbajului muzical, a compoziţiei şi a dramaturgiei acestei creaţii, deoarece o percepere mai aprofundată a principiilor dezvoltării muzicale şi a particularităţilor structurale ale lucrării este necesară pentru ca muzicienii să realizeze o versiune interpretativă corespunzătoare.În concluzie se menţionează că structura din două părţi a Sonatei reflectă combinarea doinei cu dansul, ceea ce este tipic pentru folclorul moldovenesc, iar organizarea complexă intonativă şi ritmică conferă opusului un caracter contemporan.
Cuvinte-cheie: Vladimir Rotaru, sonata pentru vioară şi pian, forma muzicală, element folcloric, interpretare, repertoriu didactic, ansamblu cameral

The Sonata for violin and piano by Vladimir Rotaru has long been included in the pedagogical repertoire of the class of the chamber ensemble of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, as it is distinguished by the originality of the compositional idea and vivid images. The Sonata is also representative from the point of view of the typical features of the author’s style associated with the influence of national folklore. This article provides an analysis of the musical language, composition and dramaturgy of this work, since the perception of the peculiarities of the figurative development and structural design of music is necessary for musicians to develop an appropriate performance version. It is concluded that the two-part structure of the Sonata reflects the combination of Doina and dance, typical of Moldovan folklore and the complex intonational and rhythmic organization gives the work a contemporary character.
Keywords: Vladimir Rotaru, Sonata for violin and piano, musical form, folk element, interpretation, didactic repertoire, chamber ensemble