STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ШУБЕРТА В МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.13

B статье характеризуются основные музыковедческие публикации, существующие в настоящее время по проблематике шубертовского творчества. Речь идет об изданиях на немецком, английском, французском, румынском и русском языках. Здесь анализируются книги В. Дамса, Ф. Брауна, О.Э. Дойча, Г. Опри, работы Ю. Хохлова, В. Васиной-Гроссман, П. Вульфиуса, И. Лаврентьевой и др. Делается вывод, что представленные исследования дают основание для создания целостной панорамы развития австро-немецких музыкальных традиций в творчестве Шуберта, а также для показа новаторских черт его произведений разных жанров.
Ключевые слова: вокальный цикл, камерно-вокальная музыка, музыковедение, Франц Шуберт, Lied

Articolul descrie principalele publicaţii muzicologice care există în prezent referitor la problemele creaţiei schubertiene. Este vorba despre ediţii în limbile germană, engleză, franceză, română şi rusă, în care sunt analizate cărţile scrise de V. Dams, F. Brown, O.E. Deutsch, G. Oprea, lucrările semnate de Y. Hohlov, V. Vasina-Grossman, P. Wulfius, I. Lavrentieva ş.a. În concluzie se menţionează că studiile prezentate oferă o bază solidă pentru crearea unei panorame holistice a dezvoltării tradiţiilor muzicale austro-germane în creaţia lui Schubert, precum şi pentru a prezenta trăsături inovatoare ale operelor sale de diferite genuri.
Cuvinte-cheie: ciclu vocal, Franz Schubert, Lied, muzica vocală de cameră, muzicologie

The article describes the main musicological publications that exist at present on the problems of Schubert’s creation. We are talking about editions in German, English, French, Romanian and Russian. Here are analyzed the books by V. Dams, F. Brown, O.E. Deutsch, G. Oprea, the works of Y. Khokhlov, V. Vasina-Grossman, P. Wulfius, I. Lavrentieva and others. It is concluded that the presented studies provide a sound basis for creating an integral panorama of the development of the Austro-German musical traditions in Schubert’s creations, as well as for showing the innovative features of his works of different genres.
Keywords: chamber-vocal music, Franz Schubert, Lied, musicology, vocal cycle